Most je iz­gu­bio sva­ki ko­ali­cij­ski po­ten­ci­jal, sad ga ne­će ni lje­vi­ca

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Ivi­ca Rel­ko­vić ana­li­zi­rao je tre­nu­tač­nu si­tu­aci­ju na po­li­tič­koj sce­ni bo­ze­na.ma­ti­je­vic@ve­cer­nji.net

HDZ je sta­bi­lan, a sve tri stran­ke - SDP, HNS i HSS - ko­je bi tre­ba­le či­ni­ti su­prot­ni blok ka­pi­lar­no su pa­le. Most vi­še ne­ma po­bjed­nič­ki ka­pa­ci­tet Bo­že­na Ma­ti­je­vić – Uvi­jek na­kon lo­kal­nih iz­bo­ra, pa ta­ko i sa­da, ima­mo si­tu­aci­ju da svat­ko pro­gla­ša­va svo­ju po­bje­du, a gle­da­ju­ći ukup­ne re­zul­ta­te do­go­di­la se za­is­ta vid­lji­va do­mi­na­ci­ja HDZ-a ko­ji je osvo­jio još dvi­je žu­pa­ni­je. No, bez ob­zi­ra na po­bje­de u Du­brov­ni­ku i Met­ko­vi­ću, us­pjeh u Spli­tu je na ne­ki na­čin me­lem ko­ji je ubla­žio sve ra­ne zbog gu­bit­ka Kni­na i Gos­pi­ća – ko­men­ti­ra­ju­ći re­zul­ta­te dru­gog kru­ga lo­kal­nih iz­bo­ra ka­zao nam je ana­li­ti­čar i biv­ši ide­olog Mos­ta Ivi­ca Rel­ko­vić do­da­ju­ći da odre­đe­na po­li­tič­ka op­ci­ja čak i ako neg­dje ne po­bi­je­di i da­lje mo­že os­ta­ti pri­sut­na i utje­caj­na ako je dru­ga op­ci­ja po sna­zi i utje­ca­ju.

Čud­na Vr­do­lja­ko­va po­ru­ka

– To se ne bi mo­glo re­ći za SDP ko­ji sad ima 25 gra­do­va ma­nje. Ako ste pos­ta­li tre­ća ili če­t­vr­ta op­ci­ja, on­da ste za­pra­vo po­če­li pot­pu­no nes­ta­ja­ti. Is­to se do­go­di­lo i HNS-u i HSS-u pa sad ima­te si­tu­aci­ju da je HDZ sta­bi­lan, a sve tri po­li­tič­ke stran­ke ko­je bi tre­ba­le či­ni­ti taj su­prot­ni blok ka­pi­lar­no su pa­le. A Most je iz­gu­bio po­bjed­nič­ki ka­pa­ci­tet, kao i ko­ali­cij­ski po­ten­ci­jal, pa ga sad mno­gi ne­će ni na lje­vi­ci. Ako Most vi­še ne­ma po­lu­gu ni na na­ci­onal­noj ni na lo­kal­noj ra­zi­ni, pi­tam se za­što bi net­ko tko je po­bi­je­dio, re­ci­mo, u Do­njem Mi­holj­cu ili Ilo­ku, tu svo­ju po­bje­du ve­zao sa stran­kom ko­ja je u ra­tu s Vla­dom. Pre­kid HDZ-a i Mos­ta bio je ta­kav da jav­nost zna – u Vla­di je os­tao HDZ, pa se sad sa­mo pi­ta – tko je slje­de­ći – ka­že Rel­ko­vić . Do­da­je da su svi zna­li za na­pe­tos­ti u HNS-u i da su se sa­mo če­ka­li re­zul­ta­ti iz­bo­ra da se vi­di ho­će li HNS sje- di­ti u Vla­di, pa je po­ru­ka ko­ju je šef HNS-a Ivan Vr­do­ljak jav­nos­ti odas­lao u po­s­ljed­njim tre­nu­ci­ma bi­la čud­na i zbu­nju­ju­ća. – Sad je i HNS du­bo­ko po­di­je­ljen i pi­ta­nje je što će se s njim do­ga­đa­ti i mo­že li on uop­će bi­ti po­ten­tan kao pre­go­va­rač – us­t­vr­dio je Rel­ko­vić. O iz­bor­nom us­pje­hu broj­nih ne­za­vis­nih kan­di­da­ta ka­že da je to i naj­av­lji­vao.

Rast neo­vis­nih

– Rast ne­za­vis­nih do­go­dio se i na is­to­ku, i na ju­gu, i u unu­traš­njos­ti. Tih po­bje­da ima to­li­ko da po­ka­zu­ju da se i bez ja­kih stra­nač­kih ma­ši­ne­ri­ja ne­za­vis­ni kan­di­da­ti mo­gu i te ka­ko dig­nu­ti na vi­šu ra­zi­nu. No, ni­su sve ne­za­vis­ne lis­te baš po­sve ne­za­vis­ne. Ima i onih ko­ji su sad na iz­bo­re iš­li kao ne­za­vis­ni, ali su pri­je pri­pa­da­li ne­koj po­li­tič­koj op­ci­ji – is­tak­nuo je Rel­ko­vić do­tak­nuv­ši se i ve­li­kog bro­ja ne­va­že­ćih lis­ti­ća u Spli­tu. –

Plenkoviću izbori ni­su pr­va op­ci­ja već po­ku­šaj da Vla­du u for­mu vra­ti pre­ko no­vog part­ne­ra

Po­ja­va vi­še ne­va­že­ćih lis­ti­ća ni­je neo­bič­na ka­da ne pos­to­ji iz­bor, ali ka­da iz­bor pos­to­ji i na iz­bo­re iz­i­đe to­li­ko lju­di, on­da se baš ne mo­že re­ći da su svi oni po­gri­je­ši­li. To pri­je mo­že bi­ti iz­raz ne­kog pro­tes­ta – re­kao je. A ka­ko vi­di si­tu­aci­ju na Mar­ko­vu tr­gu? – Ako nit­ko, ni ma­njin­ski, ne­će po­dr­ža­ti Vla­du, on­da Plen­ko­vić ne­ma pro­blem iz­la­ska na no­ve par­la­men­tar­ne iz­bo­re. Ta­da on vi­še ni­je kri­vac za te iz­bo­re i HDZ na njih mo­že ići mi­ran te mo­že još do­mi­nant­ni­je po­t­vr­di­ti svo­ju pre­moć. HDZ iz tih iz­bo­ra mo­že iz­a­ći to­li­ko jak da mu ne­će tre­ba­ti ni HNS ni HSS. Plenkoviću izbori ni­su pr­va op­ci­ja, već po­ku­šaj da tu kr­nju Vla­du u for­mu vra­ti pre­ko no­vog part­ne­ra, što bi se tre­ba­lo ri­je­ši­ti u idu­ćih tje­dan da­na. No, ne­će on to rje­še­nje du­go tra­ži­ti – za­klju­ču­je.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.