SDP tre­ba od­lu­či­ti ho­će li po­dr­ža­ti HNS-ov pri­jed­log za opo­ziv Vla­de

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Po­s­ljed­njeg da­na za­sje­da­nja Sa­bo­ra pri­je stan­ke zbog lo­kal­nih iz­bo­ra HNS je naj­a­vio po­kre­ta­nje opo­zi­va Vla­de, me­đu­tim, to­ga da­na nit­ko osim nji­ho­vih zas­tup­ni­ka ni­je bio spre­man pot­pi­sa­ti tu ini­ci­ja­ti­vu na­zi­va­ju­ći je “smok­vi­nim lis­tom”. U tre­nut­ku ka­da se po­če­lo in­ten­ziv­no go­vo­ri­ti o HNS-ovoj po­dr­š­ci Vla­di, po­se­bi­ce na­kon “tvi­ta” še­fa HNS-a, pred­sjed­nik SDP-a Davor Bernardić pos­lao je po­ru­ku da je nje­go­va stran­ka sprem­na po­dr­ža­ti HNSo­vu ini­ci­ja­ti­vu i da se na­da da ta stran­ka ni­je odus­ta­la od na­mje­re ru­še­nja Vla­de. Klub SDP-a tre­bao se ju­čer sas­ta­ti i ras­pra­vi­ti i tu ide­ju, no ka­ko još ni­je jas­no pos­to­ji li no­va ve­ći­na, sjed­ni­cu Klu­ba od­go­di­li su do sri­je­de uju­tro ka­da bi mo­gli bi­ti, tvrde, pa­met­ni­ji.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.