An­ka Mrak-Ta­ri­taš ili Ma­ti­ja Po­sa­vec po­ten­ci­jal­ne su za­mje­ne Vr­do­lja­ku

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Ako Ivan Vr­do­ljak ode s mjes­ta pred­sjed­ni­ka HNS-a, pos­tav­lja se pi­ta­nje tko bi ga mo­gao za­mi­je­ni­ti na toj po­zi­ci­ji. HNS je poz­nat kao stran­ka gdje se man­dat “pre­da­je”, od­nos­no, ia­ko ras­pi­šu unu­tar­stra­nač­ke iz­bo­re, čla­no­vi bi­ra­ju je­di­nog kan­di­di­ra­nog. Kao Vr­do­lja­ko­vu za­mje­nu ve­lik dio čla­no­va vi­di An­ku Mrak-Ta­ri­taš. Ia­ko je iz­gu­bi­la od Mi­la­na Ban­di­ća u Za­gre­bu, os­tva­ri­la je vr­lo do­bar re­zul­tat u me­tro­po­li i oja­ča­la stran­ku u če­ti­ri za­gre­bač­ke iz­bor­ne je­di­ni­ce. Na­ci­onal­no je pre­poz­na­ta, što­vi­še, go­di­na­ma je jed­na od po­pu­lar­ni­jih po­li­ti­čar­ki u zem­lji. Kao dru­gi po­ten­ci­jal­ni kan­di­dat spo­mi­nje se i Ma­ti­ja Po­sa­vec, tre­nu­tač­no je­di­ni pre­os­ta­li HNS-ov žu­pan ko­ji na sje­ve­ru ima snaž­nu ba­zu.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.