Bo­ji se maj­ke i Bo­ga

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

– Bandić je do­s­ljed­no auten­ti­čan u na­či­nu na ko­ji se obra­ća jav­nos­ti. On ni­ka­da ni­je bio škol­ski pri­mjer vr­hun­skog go­vor­ni­ka. Za to mu ne­dos­ta­ju ne­ki ele­men­ti. No mo­ra mu se priz­na­ti da je ori­gi­na­lan jer je sva­ki nje­gov go­vor, neo­vis­no o pri­li­ci, iz­raz nje­go­vih ži­vot­nih vri­jed­nos­ti. I sad je go­vo­rio o stva­ri­ma ko­je su mu važ­ne: Bo­gu, maj­ci, bra­ni­te­lji­ma... Kod nje­ga pos­to­ji stra­ho­po­što­va­nje pre­ma maj­ci i Bo­gu. Oni su je­di­ni ko­jih se bo­ji, a sad je uba­cio i bra­ni­te­lje kao vri­jed­nost do­mo­ljub­lja. Bandić go­vo­ri o ne­kim op­će­ljud­skim vri­jed­nos­ti­ma s ko­ji­ma se svat­ko mo­že po­is­to­vje­ti­ti – ana­li­zi­ra­ju­ći Ban­di­ćev po­bjed­nič­ki go­vor ka­za­la nam je ko­mu­ni­ko­lo­gi­nja Mi­re­la Špa­njol-Mar­ko­vić nas­tav­lja­ju­ći da je Bandić u jed­noj re­če­ni­ci spo­jio so­ci­jal­de­mo­kra­ci­ju, do­mo­ljub­lje, Tuđ­ma­na, Ra­di­ća, Star­če­vi­ća i Ra­ča­na, ali s na­gla­skom na to da – ba­šti­ni ono naj­bo­lje od sva­ko­ga. – Bandić se pred­stav­lja kao nad­stra­nač­ka, na­di­de­olo­ška oso­ba ko­ja ci­je­ni tra­di­ci­onal­ne vri­jed­nos­ti. Iz­di­že se iz­nad tre­nu­tač­ne po­li­tič­ke po­la­ri­za­ci­je. Ni­je ni li­je­vo ni des­no. U tak­vom nas­tu­pu on je ge­ni­ja­lan, što je do­ve­lo do to­ga da je i šes­ti put po­bi­je­dio. Us­to, Bandić ni­ka­da ne na­pa­da svo­je pro­tiv­ni­ke. On ih ig­no­ri­ra. An­ku Mrak-Ta­ri­taš ni­je uop­će spo­me­nuo za­to što mu je ne­bit­na i za­to što je on utje­lov­lje­nje sve­ga onog naj­bo­ljeg iz po­vi­jes­ti i po­li­ti­ke. On je naj­bit­ni­ji i naj­bo­lji u pos­lu ko­jim se ba­vi. Za­to ne že­li skre­ta­ti paž­nju na dru­ge, već sa­mo na se­be. U govoru je is­ti­cao i za­jed­niš­tvo. Ne že­li da se druš­tvo di­je­li, či­me se pred­stav­lja kao uje­di­ni­telj, spa­si­telj. U govoru ni­je fo­ku­si­ran na pre­pre­ke. Ili ih ig­no­ri­ra ili pre­ska­če, fo­ku­si­ra se sa­mo na cilj, a to je kon­ti­nu­itet u vo­đe­nju Za­gre­ba – na­vo­di ko­mu­ni­ko­lo­gi­nja spo­mi­nju­ći i Bandićeve sil­ne za­hva­le: – Ti­me se po­ka­zu­je kao za­hval­na i em­pa­tič­na oso­ba ko­ja ra­zu­mi­je lju­de i ra­di za op­će do­bro. Ima iz­ra­že­no sa­mo­po­što­va­nje, po­štu­je sam se­be i ono što on utje­lov­lju­je. Ne li­bi se po­hva­li­ti sa­mo­ga se­be. Je li to zdra­vo sa­mo­po­što­va­nje ili iz­la­zi iz tog ok­vi­ra, u to se ne bih upu­šta­la. Ipak, u sve­mu to­me Bandić ni­je an­ti­pa­ti­čan. On je ve­li­ki op­ti­mist, vje­ru­je u se­be i u to­me je auten­ti­čan. Se­be do­živ­lja­va kao po­zi­tiv­nu, da­re­ž­lji­vu i ve­li­ko­duš­nu oso­bu. (Bo­že­na Ma­ti­je­vić)

Ana Stav­lje­nićRu­ka­vi­na

Biv­ša mi­nis­tri­ca, ak­tiv­na u ra­du na te­re­nu, lo­jal­na su­rad­ni­ca

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.