Na mjes­tu S. Šva­ljek sa­da je Oli­ve­ra Ma­jić

Dr. sc. Oli­ve­ra Ma­jić je pro­fe­so­ri­ca na Za­gre­bač­koj ško­li eko­no­mi­je i me­nadž­men­ta, a u Ban­di­će­vu ti­mu vo­dit će gos­po­dar­stvo

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

su ne­upit­no oda­ne gra­do­na­čel­ni­ku. – Je­le­na je s njim od sa­mog po­čet­ka, otiš­la je iz SDP-a za­jed­no s njim i otad ra­di is­tim tem­pom. Ona je ta­ko­đer oso­ba od te­re­na, ope­ra­tiv­no je naj­ja­ča. Ci­je­la ka­ri­je­ra joj je ve­za­na uz nje­ga – je­dan je od ko­men­ta­ra upu­će­nih. Ia­ko je već u poz­nim go­di­na­ma, slič­no nam ka­žu i za Stav­lje­nić-Ru­ka­vi­nu či­je obra­zo­va­nje i is­kus­tvo Bandić po­seb­no po­štu­je. U pro­tek­lu ne­dje­lju na­ve­čer uza za­gre­bač­kog gra­do­na­čel­ni­ka plje­ska­la je još jed­na biv­ša mi­nis­tri­ca, Ljer­ka Min­tas-Ho­dak. Kad smo jed­nog od su­go­vor­ni­ka pi­ta­li za­što je ona an­ga­ži­ra­na u me­tro­po­li, us­li­je­di­lo je pro­tu­pi­ta­nje: – Zar mis­li­te da net­ko s tak­vim političkim is­kus­tvom ne mo­že pri­do­ni­je­ti?

Kul­tu­ra i sport obvez­ni

Na Ban­di­će­voj lis­ti ukup­no je 27 že­na, vi­še ne­go mu­ška­ra­ca, dak­le i vi­še od onih fa­moz­nih 40 pos­to. Is­ti je broj bio i na proš­lim lo­kal­nim iz­bo­ri­ma. Bi­lo bi ne­toč­no re­ći da je to tek sli­ke ra­di jer Bandić že­na­ma s fo­to­gra­fi­je ne di­je­li tek kak­ve utješ­ne ili sa­vje­to­dav­ne funk­ci­je. – On to ni­je na­pra­vio zbog for­me ne­go za­to što su žene vr­hun­ski su­rad­ni­ci, oda­ne i spo­sob­ne – je­dan je od ko­men­ta­ra mu­škar­ca s lis­te 365 Stran­ke ra­da i so­li­dar­nos­ti. Me­đu tih 27 su­rad­ni­ca Bandić je dio “kvo­te” po­sve­tio spor­ta­ši­ca­ma, pa je u pr­vom re­du do­mi­ni­ra­la mla­da spor­ta­ši­ca Ana-Ma­ri­ja Bu­jas Če­lan, dvos­tru­ka europ­ska pr­va­ki­nja u ka­ra­teu. Tu je i olim­pij­ka San­dra Per­ko­vić, a iz sport­skog kru­ga ne vi­di se vi­še Iva­na Br­klja­čić. Kad je ri­ječ o kul­tur­nom kru­gu, tu je i da­lje spi­sa­te­lji­ca Mi­la­na Vu­ko­vić-Ru­njić, vi­še ne vi­di­mo Al­mi­ru Osma­no­vić, a naj­zvuč­ni­je po­ja­ča­nje u ovoj sfe­ri sva­ka­ko je Ana Ruc­ner. – Mo­gu svi mis­li­ti što ho­će, ali Ruc­ner je na­gra­đi­va­na i aka­dem­ski obra­zo­va­na glaz­be­ni­ca – od­go­va­ra nam je­dan od su­go­vor­ni­ka. Ia­ko je Ban­di­će­va po­li­ti­ka da se okru­ži i po­bje­đu­je sa že­na­ma re­gu­lar­na te­ma, nit­ko upu­ćen u ta­bor 365 ni­je se usu­dio jav­no je ko­men­ti­ra­ti. Ru­ku na sr­ce, i to je uobi­ča­je­no u hr­vat­skoj po­li­ti­ci gdje se ime­nom i pre­zi­me­nom go­vo­ri sa­mo kad se ili stran­ka ras­pa­da ili ru­ši nje­zin pred­sjed­nik. A Bandić je ovom po­bje­dom da­le­ko od tak­vih sce­na­ri­ja. Kon­ku­ren­ti i kri­ti­ča­ri oči­to ni­su ti ko­ji će za­us­ta­vi­ti Mi­la­na Ban­di­ća u Za­gre­bu. Po­ka­za­li su to izbori. U pos­li­je­iz­bor­noj ana­li­ti­ci do­mi­ni­ra re­zul­tat An­ke Mrak-Ta­ri­taš, ali joj je pre­os­ta­lo tek da “sla­vi” sa­mo to što se pri­bli­ži­la Ban­di­će­voj sta­tis­ti­ci. “Ovi lju­di ko­ji sto­je iza me­ne (...) ima­ju svo­je ka­ri­je­re, ni­su doš­li na lis­tu da bi re­ali­zi­ra­li se­be, oni su doš­li da po­mog­nu gra­du da­nas, a su­tra Hr­vat­skoj, i vje­ruj­te da će to bi­ti ta­ko. Ovo je mje­ra i bu­duć­nost ove zem­lje, ja ih ni­sam pi­tao ka­ko se zo­vu...”, iz­ja­va je Mi­la­na Ban­di­ća ka­da je za proš­log osva­ja­nja vlas­ti pred­stav­ljao “svo­je žene”. Sas­tav se iz­mi­je­nio, ali je Bandić os­tao neo­krz­nut. Ho­će li ta­ko bi­ti i s ovom pos­ta­vom, pa ta­ko i sa že­na­ma ko­je u njoj do­mi­ni­ra­ju, vi­djet će se u idu­će če­ti­ri go­di­ne.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.