I ovi izbori po­ka­za­li: bi­ra­či­ma ne sme­ta­ju op­tuž­ni­ce za ko­rup­ci­ju

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - iva.bo­ban-va­le­cic@ve­cer­nji.net Iva Bo­ban Va­le­čić ZA­GREB

So­ci­olog Sla­ven Le­ti­ca sma­tra da je za­pra­vo ri­ječ o pro­tes­tu bi­ra­ča i iz­ra­zu ne­po­vje­re­nja u pra­vo­su­đe zbog du­go­traj­nih pro­ce­sa Lokalni izbori za na­ma još su jed­nom po­t­vr­di­li da bi­ra­či­ma u Hr­vat­skoj ne sme­ta ako su im gra­do­na­čel­ni­ci op­te­re­će­ni op­tuž­ni­ca­ma za ko­rup­ci­ju ili zlo­po­ra­bu duž­nos­ti, a smet­nja ni­su bi­li ni za­tvor­ski da­ni po­je­di­nih kan­di­da­ta.

Ki­rin u pr­vom kru­gu

Šes­ti man­dat u Za­gre­bu ta­ko je do­bio Mi­lan Bandić, ko­ji je već go­di­na­ma pod uda­rom USKOK-a, a kra­jem 2014. je i pri­tvo­ren u ok­vi­ru afe­re Agram, u ko­joj je osum­nji­čen za ne­za­ko­ni­tos­ti ukup­no te­ške 20 mi­li­ju­na ku­na. Bandić je na slo­bo­du pu­šten uz jam­s­tvo od 15 mi­li­ju­na ku­na, da bi la­ni po­nov­no bio pri­tvo­ren zbog utje­ca­ja na svje­do­ke u raz­dob­lju dok je bo­ra­vio na slo­bo­di. Una­toč sve­mu, Bandić je u dru­gom kru­gu iz­bo­ra za za­gre­bač­kog gra­do­na­čel­ni­ka po­bi­je­dio HNS-ovu An­ku Mrak-Ta­ri­taš s vi­še od 15.000 gla­so­va raz­li­ke. Me­đu iz­bor­nim je do­bit­ni­ci­ma i Ivan Če­hok, ko­ji se na­kon go­di­na iz­bi­va­nja po­nov­no vra­tio na funk­ci­ju gra­do­na­čel­ni­ka Va­ra­ždi­na. Nje­mu se na Žu­pa­nij­skom su­du u Za­gre­bu su­di u dva pred­me­ta pod op­tuž­bom zlo­po­ra­be gra­do­na­čel­nič­ke duž­nos­ti. Če­ho­ku se ta­ko­đer na te­ret stav­lja da je ošte­tio grad­ski pro­ra­čun za de­set­ke mi­li­ju­na ku­na, a 2011. ne­ko­li­ko je mje­se­ci pro­veo u pri­tvo­ru. Una­toč sve­mu, Va­ra­ždin­ci su na iz­bo­ri­ma u ne­dje­lju od­lu­či­li da će po­nov­no vo­di­ti nji­hov grad. Još je sjaj­ni­ja po­bje­da gra­do­na­čel- ni­ka Vi­ro­vi­ti­ce Ivi­ce Ki­ri­na ko­ji je pre­ma tvrd­nja­ma tu­ži­telj­stva grad ošte­tio u afe­ri Fi­mi me­dia, no Ki­rin je po­bje­du pros­la­vio već u pr­vom iz­bor­nom kru­gu. Uz kaz­ne­na dje­la po­vre­de duž­nos­ti, bi­ra­či­ma ne sme­ta­ju ni dru­gi pro­ble­mi kan­di­da­ta sa za­ko­nom. Ra­di­mir Ča­čić ta­ko je “gu­lio” za­tvor­sku kaz­nu zbog iz­a­zi­va­nja pro­met­ne ne­sre­će u ko­joj je po­gi­nu­lo dvo­je lju­di, no u ne­dje­lju je us­pio pos­ta­ti va­ra­ždin­ski žu­pan.

Ne vje­ru­ju pra­vo­su­đu

So­ci­olog Sla­ven Le­ti­ca objaš­nja­va da je ri­ječ o svo­je­vr­s­nom pro­tes­tu ili iz­ra­zu ne­po­vje­re­nja bi­ra­ča pre­ma pra­vo­su­đu. – Bu­du­ći da pro­ce­si tra­ju ja­ko du­go, lju­di ne mo­gu raz­lu­či­ti što je tu is­ti­na, a vi­še se ne mo­gu ni sje­ti­ti za što se kan­di­da­te za­pra­vo te­re­ti – ka­že Le­ti­ca. Kao iz­nim­ku is­ti­če Ban­di­ća, ko­ji je, sma­tra, iz­bo­re do­bio za­to što mno­gi Za­grep­ča­ni ima­ju osje­ćaj da je nje­gov Za­greb za­pra­vo do­bar Za­greb te da bi al­ter­na­ti­va vo­di­la u ne­iz­vjes­nost, što ne sma­tra ne­ga­tiv­nim.

Le­ti­ca: S ob­zi­rom na du­go­traj­ne pos­tup­ke, bi­ra­či se ne sje­ća­ju za što su po­li­ti­ča­ri op­tu­že­ni

Če­ho­ku se su­di zbog šte­te za va­ra­ždin­ski pro­ra­čun od go­to­vo 50 mi­li­ju­na ku­na

Bandić je pod uda­rom USKOK-a u ok­vi­ru afe­re Agram te­ške 20-ak mi­li­ju­na ku­na

Ra­di­mir Ča­čić bio je u za­tvo­ru zbog pro­met­ne ne­sre­će u ko­joj je po­gi­nu­lo dvo­je lju­di

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.