U Gos­pi­ću se 10 mil. go­diš­nje pro­fuć­ka jav­nom na­ba­vom

O po­bje­di nad HDZ-om i svo­jim pla­no­vi­ma za naj­ve­ći lič­ki grad, HSP-ovac i vlas­nik us­pješ­ne pi­vo­va­re Li­čan­ke Karlo Starčević:

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - snje­za­na.bi­cak@ve­cer­nji.net Snje­ža­na Bi­čak KARLOVAC

Lju­di­ma je dos­ta laž­nih obe­ća­nja, že­le gra­do­na­čel­ni­ka ko­ji ima re­zul­ta­te i ko­ji će, ka­da ka­že će otva­ra­ti rad­na mjes­ta, to i na­pra­vi­ti HSP-ovac Karlo Starčević, ko­ji ove go­di­ne sla­vi 20 go­di­na pos­to­ja­nja svo­je us­pješ­ne pi­vo­va­re Li­čan­ke u Do­njem Pa­za­ri­štu po­kraj Gos­pi­ća, poz­na­te po Ve­le­bit­skom pi­vu, ima i no­vi raz­log za slav­lje – u dru­gom je kru­gu lo­kal­nih iz­bo­ra do­bio po­dr­šku Gos­pi­ća­na i pos­tao gra­do­na­čel­nik. Po­bi­je­dio je pro­tu­kan­di­da­ta Pe­tra Kr­m­po­ti­ća sa 122 osvo­je­na gla­sa vi­še i na­kon vi­še od 20 go­di­na sru­šio HDZ-ovu vla­da­vi­nu ovim gra­dom u sr­cu Li­ke. Po­ku­šao je to i pri­je če­ti­ri go­di­ne, ali ne­us­pješ­no. – Na­rod ni­je ble­sav, pa ta­ko ni Gos­pi­ća­ni. Ia­ko su lo­jal­ni oni­ma ko­ji vla­da­ju, Gos­pi­ća­ni su i vri­jed­ni, mar­lji­vi, strp­lji­vi, ali vi­de da ih se go­di­na­ma va­ra. Lju­di­ma je dos­ta vi­še­go­diš­nje pri­je­va­re, ne­is­ti­ne u po­li­ti­ci od dr­žav­ne ra­zi­ne na­ni­že. Lju­di to vi­še ne že­le tr­pje­ti, že­le čo­vje­ka ko­ji go­vo­ri is­ti­nu ma kak­va god ona bi­la i že­le rad­ni­ka. To je raz­log mo­je po­bje­de. Lju­di­ma je dos­ta laž­nih obe­ća­nja, že­le gra­do­na­čel­ni­ka ko­ji ima re­zul­ta­te u svo­jem ra­du i ko­ji će, ka­da ka­že će otva­ra­ti no­va rad­na mjes­ta, to i na­pra­vi­ti – ka­že nam Karlo Starčević. Ka­že, već da­nas je gra­do­na­čel­nik svih Gos­pi­ća­na, ni­ko­ga ne di­je­li na li­je­ve ili des­ne, već že­li je­dins­tvo u vo­đe­nju gra­da. Po­dr­šku je, ka­že, do­bio iz svih di­je­lo­va gra­da, od pri­grad­skih na­se­lja, okol­nih se­la pa sve do sa­mog sre­di­šta Gos­pi­ća ko­je mu je i do­ni­je­lo pre­va­gu i po­bje­du, ali i po­raz pri­je če­ti­ri go­di­ne. Uvje­ren je da će na­ći rje­še­nje za naj­ve­ći pro­blem Gos­pi­ća, a to je ne­dos­ta­tak pro­izvod­nih rad­nih mjes­ta, od­nos­no is­e­lja­va­nja ve­li­kog bro­ja mla­dih lju­di ko­ji sa­da ne­ma­ju per­s­pek­ti­vu u Li­ci. Go­to­vo dvi­je ti­su­će obra­zo­va­nih, mla­dih lju­di, ka­že, otiš­lo je iz Li­ke. Sve ra­se­lje­ne mla­de že­li vra­ti­ti. Ia­ko je ka­da je po­kre­tao pi­vo­va­ru u Li­ci bio u si­tu­aci­ji da je gra­dio po­sao od nu­le, bez po­dr­ške lo­kal­ne vlas­ti, pa je svoj po­dvig us­po­re­dio sa sve­mir­skim po­ho­dom, zna da će us­pje­ti i u “ob­no­vi” Gos­pi­ća. Da­nas je Li­čan­ka če­t­vr­ta pi­vo­va­ra u Hr­vat­skoj ko­ja go­diš­nje pro­izvo­di 2,5 mi­li­ju­na li­ta­ra pi­va, a s no­vim po­go­nom i do 7,5 mi­li­ju­na li­ta­ra. – Gos­pić tre­nu­tač­no ima pro­ra­čun od oko 60 mi­li­ju­na ku­na, a od­go­vor­no tvr­dim da se de­set mi­li­ju­na pro­fuć­ka jav­nom na­ba­vom, umjes­to da se taj no­vac ula­že u rad­na mjes­ta, u inves­ti­ci­je. Tvr­dim da se ba­ga­tel­nom jav­nom na­ba­vom u ci­je­loj Hr­vat­skoj pe­re no­vac. To je jav­na pljač­ka u Hr­vat­skoj ko­jom se go­diš­nje op­ljač­ka od 15 do 16 mi­li­jar­di ku­na. U to­me su sve vlas­ti omas­ti­le pr­ste. U slu­ča­ju Gos­pi­ća ri­ječ je o oko de­set mi­li­ju­na ku­na. Pro­ra­čun je sam se­bi svr­ha, sa­mim ti­me što je po­la pro­ra­ču­na bio de­cen­tra­li­zi­ra­ni no­vac. To mo­ra­mo pro­mi­je­ni­ti. Po­naj­pri­je no­vac us­mje­ri­ti na no­ve i mo­der­ne teh­no­lo­gi­je. Pla­ni­ra­mo sa­gra­di­ti Ins­ti­tut Ni­ko­la Tes­la i do­ves­ti poz­na­te znans­tve­ni­ke. Ima­mo pro­jek­te u ko­ji­ma će­mo mo­ći za­pos­li­ti mla­de, a ko­ji se od­no­si na spoj po­ljo­pri­vre­de i pro­izvod­nje u fi­na­li­za­ci­ji pro­izvod­nje hra­ne. To mo­že­mo os­tva­ri­ti do ruj­na. Na­ime, ima­mo mo­guć­nost pla­sma­na do­ma­ćih pro­izvo­da na dva mjes­ta; u NP Pli­tvič­ka je­ze­ra i u No­va­lji, na Zr­ću, u ko­jem mo­že­mo pla­si­ra­ti od mi­li­jar­du do 1,5 mi­li­jar­di ku­na vri­jed­nu hra­nu – objas­nio je no­vi gra­do­na­čel­nik Gos­pi­ća. Nje­go­vo ši­ro­ko i ve­li­ko poz­nans­tvo s po­du­zet­ni­ci­ma iz­va­na, ka­že, i pri­je bi uro­di­lo plo­dom, doš­li bi u Hr­vat­sku, ali nit­ko im ni­je jam­čio si­gur­nost, već is­klju­či­vo ne­mo­ral, kri­mi­nal, pljač­ku i vi­so­ke na­me­te. – Grad će da­ti jam­s­tva oni­ma ko­ji že­le ula­ga­ti, ra­di­ti i po­šte­no pla­ća­ti svo­je rad­ni­ke. Osim to­ga, ja ni­ko­ga u grad­skoj upra­vi ne­ću ot­pus­ti­ti. Ona će pos­ta­ti učin­ko­vi­ta. Mjes­ta ne­ma sa­mo za ne­rad­ni­ke i uh­lje­be. Bit ću gra­do­na­čel­nik ko­ji ne­će pri­ma­ti pla­ću, bit će mi čast če­ti­ri go­di­ne slu­ži­ti Gos­pi­ća­ni­ma. Ni­sam do­šao vla­da­ti – za­klju­čio je Karlo Starčević.

O pljač­ki Ba­ga­tel­nom jav­nom na­ba­vom u ci­je­loj Hr­vat­skoj se pe­re no­vac. To je jav­na pljač­ka ko­jom se go­diš­nje op­ljač­ka od 15 do 16 ml­rd. ku­na O pla­no­vi­ma Sa­gra­dit će­mo Ins­ti­tut Ni­ko­la Tes­la i do­ves­ti poz­na­te znans­tve­ni­ke. Mo­že­mo pla­si­ra­ti do­ma­ću hra­nu u vri­jed­nos­ti 1,5 ml­rd. ku­na na Pli­tvič­ka je­ze­ra i u No­va­lju

Bit ću gra­do­na­čel­nik ko­ji ne­će pri­ma­ti pla­ću, bit će mi čast če­ti­ri go­di­ne slu­ži­ti Gos­pi­ća­ni­ma, ka­že Starčević

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.