Ste­ga u gos­pić­kom HDZ-u puk­la je na iz­bo­ri­ma

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

U Grad­skom vi­je­ću ima­te 6, a HDZ i part­ne­ri 9 man­da­ta. Oče­ku­je­te li pro­ble­me? Vje­ru­jem u raz­bo­ri­tost vi­jeć­ni­ka jer su mi i HDZ-ovi vi­jeć­ni­ci čes­ti­ta­li na po­bje­di i po­nu­di­li su­rad­nju. To je­dins­tvo nam tre­ba. Ste­ga je u HDZ-u Gos­pi­ća puk­la, ne­ma je vi­še, ras­pa­la se u iz­bor­noj no­ći, pa sam uvje­ren da će vi­jeć­ni­ci od­lu­či­va­ti po sa­vjes­ti, bez pri­ti­ska stran­ke. Is­ti­na, ima i onih ko­ji pri­je­te da će sa mnom uprav­lja­ti ili će me sru­ši­ti. Sa mnom nit­ko ne uprav­lja, a ako me net­ko i po­ku­ša i us­pi­je ta­ko smi­je­ni­ti, po­mest ću ga na idu­ćim iz­bo­ri­ma. Na­rod će im to za­pam­ti­ti. Gdje vi­di­te Gos­pić za če­ti­ri go­di­ne? Uda­rit ću te­me­lje za grad od mi­ni­mal­no 20 ti­su­ća sta­nov­ni­ka, ko­ji će mo­ći ra­di­ti i ži­vje­ti od svog ra­da. Ure­dit će­mo in­fras­truk­tu­ru, na­pra­vi­ti pro­čis­tač, ra­zvi­ja­ti gos­po­dar­stvo.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.