No­vi gra­do­na­čel­nik Ku­ti­ne Zlat­ko Bi­bić

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (dp)

HDZ je pre­oteo SDP-u Ku­ti­nu. Zlat­ko Ba­bić no­vi je gra­do­na­čel­nik Ku­ti­ne, a osvo­jio je 105 gla­so­va vi­še od sad već biv­šeg gra­do­na­čel­ni­ka An­dri­je Ru­di­ća. “Nas­ta­vit će­mo do­bre pro­gra­me A. Ru­di­ća i do­dat­no mo­bi­li­zi­ra­ti Ku­ti­nu”, re­kao je Ba­bić.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.