Ke­rum će Opa­ru ru­ši­ti i pre­ko Grad­skog vi­je­ća

“Naj­ma­nje 4000 mo­jih gla­so­va na­mjer­no su iša­ra­li i po­ni­šti­li. Gra­fo­lo­ški će­mo to vje­šta­či­ti”

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Sla­vi­ca Vu­ko­vić

HDZ je s part­ne­ri­ma osvo­jio 11 vi­jeć­ni­ka, HGS 8, Pa­met­no 7, Most 5 i SDP 4, a za ve­ći­nu je po­treb­no 18 vi­jeć­ni­ka. A s HDZ-om nit­ko ne že­li sla­vi­ca.vu­ko­vic@ve­cer­nji.net – Ja sam po­bjed­nik iz­bo­ra u Spli­tu, a ne An­dro Kr­stu­lo­vić Opa­ra. Pod­ni­je­li smo zah­tjev za po­nov­no bro­je­nje gla­sač­kih lis­ti­ća te za uvid i pre­gled ne­va­že­ćih lis­ti­ća ko­jih je u Spli­tu 5400. Uvje­ren sam da je ri­ječ o mi­ni­mal­no 4000 mo­jih gla­so­va ko­ji su na­mjer­no iša­ra­ni i ta­ko po­ni­šte­ni. Mi će­mo to do­ka­za­ti gra­fo­lo­škim vje­šta­če­njem i uvje­ren sam da će u če­t­vr­tak DIP me­ne pro­gla­si­ti po­bjed­ni­kom – re­kao nam je Želj­ko Ke­rum i do­dao ka­ko se Kr­stu­lo­vić Opa­ra i HDZ laž­no pred­stav­lja­ju kao po­bjed­ni­ci iz­bo­ra u Spli­tu.

Svi že­le bi­ti ja­ka opor­ba

– Oni su pre­va­ran­ti, iz­i­gra­li su i iz­bo­re, i grad, i gra­đa­ne, i de­mo­kra­ci­ju – po­ru­čio je Ke­rum ko­ji tvr­di da ima­ju do­ka­ze i ar­gu­men­te i oče­ku­je pro­gla­še­nje po­bje­de. Me­đu­tim, sve i da nje­go­ve na­de pad­nu u vo­du i ako nje­gov pri­go­vor bu­de od­ba­čen, a An­dro Kr­stu­lo­vić Opa­ra pos­ta­ne gra­do­na­čel­nik, imat će ve­li­kih pro­ble­ma s ve­ći­nom u split­skom Grad­skom vi­je­ću. HDZ je s part­ne­ri­ma osvo­jio 11 vi­jeć­ni­ka, HGS 8, Pa­met­no 7, Most 5 i SDP 4, a za ve­ći­nu je po­treb­no 18 vi­jeć­ni­ka. U po­bjed­nič­kom govoru Kr­stu­lo­vić Opa­ra je re­kao da ra­ču­na na po­dr­šku svih, pa i HGS-a, osim jed­ne oso­be. Ke­ru­ma Opa­ri­no ko­ke­ti­ra­nje s nje­go­vim vi­jeć­ni­ci­ma ne za­bri­nja­va i uvje­ren je da ga nit­ko iz HGS-a ne­će po­dr­ža­ti. – Pa­met­no će bi­ti do­s­ljed­no, ka­ko smo i naj­av­lji­va­li u pre­diz­bor­noj kam­pa­nji. Ko­ali­ci­ja nas ne za­ni­ma, sa­mo do­bro­bit i in­te­res gra­đa­na. Bit će­mo kva­li­tet­na opor­ba u no­vom sa­zi­vu Grad­skog vi­je­ća, pred­la­ga­ti i po­dr­ža­va­ti sve ide­je i pro­jek­te za do­bro­bit svih sta­nov­ni­ka Spli­ta – po­ru­či­la je Ma­ri­ja­na Pu­ljak. I An­te Či­ko­tić ka­že da će Most, ko­ji je pr­vi put ušao u split­sko Grad­sko vi­je­će, bi­ti kons­truk­tiv­na opor­ba ko­ja će po­dr­ža­ti sve kva­li­tet­ne pro­gra­me, a ne­će se ba­vi­ti po­li­ti­kant­stvom. – Mi smo sve mla­di lju­di, pro­sjek go­di­na nam je 32 i že­li­mo pos­ta­vi­ti no­ve po­li­tič­ke stan­dar­de uva­ža­va­nja jed­ni dru­gih. Ne­će­mo spu­ta­va­ti ni­šta što je do­bro za Split, ali HDZ i An­dro Kr­stu­lo­vić Opa­ra ko­ji je osob­ni iz­bor Plen­ko­vi­ća, na­kon sve­ga što se do­go­di­lo, ne mo­gu gra­di­ti ve­ći­nu na na­ma. Ako se ne do­go­vo­re s dru­gi­ma, bit će no­vi izbori – po­ru­čio je An­te Či­ko­tić.

SDP kra­tak i ja­san: Ne

Dar­ko Pa­rić, pred­sjed­nik split­skog SDP-a, na pi­ta­nje ho­će li nji­ho­vi vi­jeć­ni­ci po­dr­ža­ti Opa­ru, od­go­vo­rio je krat­ko: –Ne. Dak­le, dan na­kon iz­bo­ra HDZ je od svih po­li­tič­kih op­ci­ja u Spli­tu do­bio od­bi­je­ni­cu. Os­ta­nu li svi pri svo­me, Split će opet na bi­ra­li­šta. oni na­pra­vi­li za Met­ko­vić u pro­tek­lom man­da­tu, a ima­li su če­ti­ri mi­nis­tra, pot­pred­sjed­ni­ka Vla­de, ru­ko­vo­di­li su Hr­vat­skim vo­da­ma, u ru­ka­ma ima­li vi­še od mi­li­jar­du ku­na, a u Met­ko­vić ni­su do­ni­je­li ni 10 li­pa. Do­bi­li su što su zas­lu­ži­li! – ka­že Jam­bo i tvr­di da ni­je is­ti­na da su po­bje­du u Met­ko­vi­ću HDZ-u do­ni­je­li bi­ra­či iz Her­ce­go­vi­ne, kao što to tvrde u Mos­tu. – HDZ je po­bi­je­dio Most za­hva­lju­ju­ći me­ni i mo­jih 1220 bi­ra­ča ko­ji su gla­sa­li za me­ne u pr­vom kru­gu. Da ja ni­sam iz­i­šao na iz­bo­re, Most bi po­bi­je­dio HDZ u pr­vom kru­gu, a ova­ko sam mo­bi­li­zi­rao svoj bi­rač­ki kor­pus i ja sam ih po­bi­je­dio! – ka­že Ga­brić ko­ji pro­tek­le če­ti­ri go­di­ne, ot­ka­ko ga je Most po­bi­je­dio, ni­je ni do­la­zio na sjed­ni­ce Grad­skog vi­je­ća. Tvr­di da će ubu­du­će do­la­zi­ti. Na pi­ta­nje bi li pri­hva­tio mjes­to pred­sjed­ni­ka Grad­skog vi­je­ća ako mu HDZ to po­nu­di, ka­že da je spre­man o to­me raz­go­va­ra­ti, ali ne­će pos­tav­lja­ti uvje­te. – Ne tre­ba mi ni­šta. Ova mi je po­bje­da sve u ži­vo­tu. Ne tra­žim ni­kak­va priz­na­nja jer sam or­de­nje već do­bio ka­da je tre­ba­lo, od pred­sjed­ni­ka Tuđ­ma­na – po­ru­čio je Jam­bo.

NEDILJKO DUJIĆ: HDZ je ap­so­lut­ni po­bjed­nik iz­bo­ra, ima­mo naj­bo­lje re­zul­ta­te u Hr­vat­skoj što nas i obve­zu­je na ve­li­ku od­go­vor­nost pre­ma gra­đa­ni­ma

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.