Jam­bo: HDZ je po­bi­je­dio Most za­hva­lju­ju­ći me­ni i mo­jih 1220 bi­ra­ča

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Sla­vi­ca.vu­ko­vic@ve­cer­nji.net

Po­dr­žat ću HDZ bez ikak­vih uvje­ta. Uvje­ren sam da će ta mla­da eki­pa, za­jed­no s dr­žav­nom vlas­ti, na­pra­vi­ti pu­no do­bro­ga za Met­ko­vić Sla­vi­ca Vu­ko­vić Sti­pe Ga­brić Jam­bo pre­za­do­vo­ljan je zbog po­ra­za Mos­ta u Met­ko­vi­ću i po­bje­de HDZ-a ko­ji će, ka­da se for­mi­ra Grad­sko vi­je­će, ovi­si­ti o dvi­je ru­ke nje­go­va HSS-a. – Po­dr­žat ću HDZ bez ikak­vih uvje­ta i oni će ima­ti la­god­nu si­tu­aci­ju. Uvje­ren sam da će ta mla­da eki­pa, za­jed­no s dr­žav­nom vlas­ti, na­pra­vi­ti pu­no do­bro­ga za Met­ko­vić. Ja ću bi­ti bra­nik svih nji­ho­vih pro­je­ka­ta i ni­šta ne tra­žim za­uz­vrat. Naj­sret­ni­ji sam čo­vjek na svi­je­tu jer sam vra­tio osmi­jeh svo­joj dje­ci, že­ni i pri­ja­te­lji­ma ko­ji­ma je eki­pa iz Mos­ta po­di­je­li­la ot­ka­ze – ka­že Jam­bo i do­da­je da je po­li­tič­ka stran­ka, od­nos­no ne­za­vis­na lis­ta po­put mla­de lu­be­ni­ce ili ja­go­de, ali da je ne­iskus­ni mos­tov­ci ni­su zna­li uz­go­ji­ti. — Mo­ra­te je pa­zi­ti, za­li­je­va­ti i nje­go­va­ti. A oni su otiš­li u Za­greb i po­ku­ša­li tu svo­ju lu­be­ni­cu ili ja­go­du ra­ši­ri­ti što su vi­še mo­gli, i ta­ko su iz­gu­bi­li plo­do­ve. Što su

Oni su pre­va­ran­ti, iz­i­gra­li su i iz­bo­re, i grad, i gra­đa­ne, i de­mo­kra­ci­ju, uda­rao je ju­čer Ke­rum po HDZ-u

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.