Pro­vje­rit će­mo tvrt­ke i or­ga­ni­za­ci­ju upra­ve

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (h)

No­vi du­bro­vač­ki gra­do­na­čel­nik Ma­to Fran­ko­vić re­kao je u po­ne­dje­ljak da će u slje­de­će če­ti­ri go­di­ne “nje­go­va Bi­bli­ja bi­ti Sta­tut Gra­da Du­brov­ni­ka” te naj­a­vio da sli­je­di pro­vje­ra sta­nja u grad­skim tvrt­ka­ma i re­or­ga­ni­za­ci­ja grad­ske upra­ve.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.