“To su mo­ji vi­jeć­ni­ci. Ni­je se on do­go­va­rao ni s kim od njih”

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Ke­rum nam je ko­men­ti­rao i Opa­rin po­ziv upu­ćen svi­ma, pa i nje­go­vim vi­jeć­ni­ci­ma, da ga po­dr­že.– Pr­vo, on ne­ma man­dat da do­go­va­ra ko­ali­ci­je jer ni­je on po­bjed­nik iz­bo­ra ne­go ja. Ali, ne ču­di me, on je ne­mo­ral­na oso­ba i pre­va­rant, ali mi će­mo us­tra­ja­ti i do­ka­za­ti da smo po­kra­de­ni. Naš prav­ni tim ne­će sta­ti, ide­mo do naj­vi­ših ins­tan­ci. Do­ka­zat ću da Opa­ra ni­je po­bjed­nik ne­go lo­pov ko­ji je ne­što ukrao i na­da se da ne­će bi­ti uhva­ćen. Kas­no je, već smo ga uhva­ti­li! A što se ti­če mo­jih vi­jeć­ni­ka, nit­ko od njih ne mo­že pre­go­va­ra­ti ni s kim osim me­ne. Kod nas je autokracija i oni to zna­ju. Ni­je se on do­go­vo­rio ni sa kim od mo­jih vi­jeć­ni­ka jer su oni mo­ji vi­jeć­ni­ci. Ka­da bi mi net­ko okre­nuo le­đa, po­ka­zao bi da je nu­la, a mo­ji lju­di to ni­su – re­kao je Ke­rum. (sv)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.