Alek­san­dra Ko­la­rić vra­ti­la se u SDP

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Alek­san­dra Ko­la­rić opet je čla­ni­ca SDP-a. Sta­tu­tar­na ko­mi­si­ja do­ni­je­la je od­lu­ku o nje­zi­nu po­vrat­ku na te­me­lju zah­tje­va ko­ji je pod­ni­je­la još u ruj­nu proš­le go­di­ne. Tre­nu­tač­no je, ka­že, obič­ni član, ali ko­ji že­li po­kre­nu­ti i oja­ča­ti sna­gu za pro­mje­ne u SDP-u. – Že­lim da SDP opet pos­ta­ne stran­ka za ko­ju se gla­sa, a to­ga ne­ma bez du­bin­skih pro­mje­na – ka­že Ko­la­rić. Do­da­je i da će se za­la­ga­ti za pro­mje­nu sta­tu­ta, ali i za sve os­ta­le pro­mje­ne ko­je su SDP-u po­treb­ne. – Stran­ka tre­ba sta­vi­ti sve gla­ve na kup i po­če­ti raz­go­va­ra­ti ka­ko ri­je­ši­ti pro­ble­me gra­đa­na. Bernardić je za ne­ko­li­ko mje­se­ci po­ka­zao da je s čis­t­ka­ma u stran­ci go­to­vo. Sad je ključ­no da se otvo­re vra­ta svi­ma ko­ji su iz­ba­če­ni ili zbog ver­bal­nog de­lik­ta ili zbog to­ga što su bi­li pro­tiv od­lu­ka lo­kal­nog vod­stva ili sre­diš­nji­ce – dr­ži Ko­la­rić.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.