Svjet­ska ban­ka di­gla prog­no­zu za Hr­vat­sku: oče­ku­je se rast od 2,9 %

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Ma­ri­na Šu­njer­ga

Mi­nis­tar fi­nan­ci­ja Zdrav­ko Ma­rić os­ta­je pri prog­no­zi od 3,2 pos­to BDP-a, a da će se oče­ki­va­nja is­pu­ni­ti do­ka­zu­je mu pu­nje­nje pro­ra­ču­na ma­ri­na.su­njer­ga@ve­cer­nji.net Dok u Hr­vat­skoj svi stre­pe od utje­ca­ja kri­ze u Agro­ko­ru na per­for­man­se eko­no­mi­je te po­ti­ho spo­mi­nju mo­gu­ću no­vu kri­zu, Svjet­ska ban­ka je u svo­jim glo­bal­nim prog­no­za­ma po­bolj­ša­la prog­no­ze za Hr­vat­sku. Ko­rek­ci­ja od 0,4 pos­to BDP-a na go­re do­vuk­la je oče­ki­va­ni rast Hr­vat­ske u te­ku­ćoj go­di­ni na 2,9 pos­to BDP-a.

Vuj­čić tvr­di ne­ma re­ce­si­je

Sa­da su prog­no­ze Svjet­ske ban­ke i Eu­rop­ske ko­mi­si­je iz­jed­na­če­ne, a tek su ne­što ma­nje op­ti­mis­tič­ne od naj­a­va Vla­de ko­ja je pro­ra­čun sas­ta­vi­la uz prog­no­zu ras­ta eko­no­mi­je od 3,2 pos­to BDP-a. – I da­lje sto­ji­mo pri po­čet­noj prog­no­zi, a po pu­nje­nju pro­ra­ču­na mo­gu us­t­vr­di­ti da je u ovom tre­nut­ku sve u skla­du s oče­ki­va­nji­ma – ka­zao je mi­nis­tar fi­nan­ci­ja Zdrav­ko Ma­rić pod­sje­ća­ju­ći da gos­po­dar­stvo u pr­vom tro­mje­se­čju ni­je po­ka­za­lo us­po­ra­va­nje ak­tiv­nos­ti, a da osob­na po­traž­nja i u dru­gom tro­mje­se­čju su­ge­ri­ra do­bre tren­do­ve. Ogra­ni­ča­va­ju­ći fak­tor ras­ta je či­nje­ni­ca da rast po­traž­nje pra­ti i uz­let uvo­za, što uka­zu­je na struk­tu­ral­ne pro­ble­me, a s ob­zi­rom na to da se in­dus­trij­ska pro­izvod­nja u trav­nju sma­nji­la, ne­ga­tiv­ni efek­ti naj­ve­će kor­po­ra­tiv­ne kri­ze mo­gli bi se vi­dje­ti i na ma­kro­eko­nom­skim po- da­ci­ma. Da će Agro­kor ima­ti utje­caj po­t­vr­đu­je i gu­ver­ner HNB-a Bo­ris Vuj­čić. – Res­truk­tu­ri­ra­nje Agro­ko­ra imat će ne­ga­ti­van utje­caj na gos­po­dar­ski rast ove go­di­ne, ali on će bi­ti umje­ren. Dru­gim ri­je­či­ma, ni pri­bliž­no nam ne pri­je­ti re­ce­si­ja. Zad­nja prog­no­za BDP-a bi­la je 2,8 pos­to ras­ta. Pr­vi kvar­tal bio je pot­pu­no is­ti s na­šom pro­cje­nom ras­ta, a pret­pos­tav­lja­mo da će se u dru­gom kvar­ta­lu, što uklju­ču­je i tra­vanj kad su po­če­li pro­ce­si do­no­še­nja za­ko­na i res­truk­tu­ri­ra­nja, vi­dje­ti pr­vi efek­ti na sma­nje­nje gos­po­dar­skog ras­ta. Ne oče­ku­jem da će bi­ti tak­vi da bi mo­gli do­ves­ti do re­ce­si­je – iz­ja­vio je Vuj­čić. Kri­za u Agro­ko­ru ogle­da se i u po­da­ci­ma o udje­lu lo­ših kre­di­ta u por­t­fe­lju ba­na­ka ko­ji je ti­je­kom pr­va tri mje­se­ca ove go­di­ne po­ras­tao na 13,91 pos­to. U Hr­vat­skoj je od ukup­no 258,6 mi­li­jar­di ku­na kre­di­ta oko 36 mi­li­jar­di ku­na te­ško na­pla­ti­vih kre­di­ta. Naj­ve­ći dio tih kre­di­ta od­no­si se na du­go­ve tvrt­ki, ko­je ne vra­ća­ju čak 23,8 mi­li­jar­di ku­na vri­jed­ne kre­di­te.

Glo­bal­ni rast ta­ko­đer 2,9%

Svjet­ska ban­ka ni­je mi­je­nja­la oče­ki­va­nja ras­ta Hr­vat­ske u 2018. i 2019. već je prog­no­ze za­dr­ža­la na ras­tu BDP-a od 2,5 i 2,6 pos­to. Me­đu­na­rod­na ins­ti­tu­ci­ja re­vi­di­ra­la je i glo­bal­ni rast ko­ji je jed­nak kao i hr­vat­ski rast – 2,9 pos­to BDP-a. – Ovo je pr­vi put u če­ti­ri go­di­ne da ni­smo sni­zi­li pro­cje­nu ras­ta i mis­lim da je to do­bar znak. Rast ja­ča – ko­men­tar je glav­nog eko­no­mis­ta Svjet­ske ban­ke Ayha­na Ko­sea. Ko­se tu do­bru vi­jest pri­pi­su­je či­nje­ni­ci da su ri­zi­ci, ia­ko su i da­lje pri­sut­ni, sa­da ma­nji.

P. MACEK/PIXSELL

Mi­nis­tar fi­nan­ci­ja Zdrav­ko Ma­rić op­ti­mis­tič­no o pro­ra­ču­nu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.