Grad­nja Cen­tra za no­ve teh­no­lo­gi­je u Ši­be­ni­ku

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (h)

Grad Ši­be­nik os­tva­rio je 20 mi­li­ju­na ku­na ne­po­vrat­nih sred­stva EU za pro­jekt Cen­tra za no­ve teh­no­lo­gi­je i po­du­zet­niš­tvo Tro­kut, a ši­ben­ski kvart Man­da­li­nu gdje će gra­di­ti no­vi cen­tar obi­šao je pr­vog da­na dru­gog man­da­ta gra­do­na­čel­nik Želj­ko Bu­rić. Su­vre­me­no oprem­ljen Cen­tar za no­ve teh­no­lo­gi­je i po­du­zet­niš­tvo gra­dit će se u Ši­be­ni­ku s ci­ljem po­ti­ca­nja, ras­ta i ra­zvo­ja ma­lih i sred­njih po­du­ze­ća te stva­ra­nja no­vih rad­nih mjes­ta u Ši­ben­sko-knin­skoj žu­pa­ni­ji. Ukup­na vri­jed­nost pro­jek­ta iz­no­si 27,722.245,10 ku­na.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.