Hr­vat­ske zrač­ne sna­ge na obu­ci u Iz­ra­elu

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (dai)

Dva pro­tu­po­žar­na zra­ko­plo­va HRZ-a od­le­tje­la su na obu­ku sa zrač­nim sna­ga­ma Iz­ra­ela. Ti­je­kom vjež­be do­bi­li su do­ja­vu o po­ža­ru i kre­nu­li u ga­še­nje. Na­še sna­ge upu­će­ne su u Iz­ra­el suk­lad­no Me­mo­ran­du­mu o ra­zu­mi­je­va­nju u po­dru­čju obra­ne.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.