Maj­ka žr­tve: Ži­vje­la sam za ovaj dan. Ubo­ji­ca: Ma, odve­di­te me ća

Ku­li­šek se po­ku­ša­vao iz­vu­ći na ne­ura­čun­lji­vost... Ni­je mu us­pje­lo

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - El­vis.spre­cic@ve­cer­nji.net (slš)

Ku­li­šek je za vri­je­me bo­rav­ka u pri­tvo­ru ci­me­ru is­pri­čao sve o uboj­stvu i re­kao mu da pla­ni­ra igra­ti na kar­tu ne­ura­čun­lji­vos­ti El­vis Spre­čić Tuž­na sam jer mi ni­jed­na pre­su­da ne­će vra­ti­ti si­na, ali sam i za­do­volj­na jer sam tri go­di­ne ži­vje­la za ovaj dan, i dra­go mi je da sam taj dan do­če­ka­la. Uvje­re­na sam da nas da­nas moj sin gle­da i go­vo­ri: To je mo­ja ma­ter, a ja i da­lje po­nos­no iz­go­va­ram nje­go­vo ime.

Jed­na od naj­ve­ćih pre­su­da

Ri­je­či su to ko­ji­ma se kroz su­ze no­vi­na­ri­ma pred sud­ni­com ri­ječ­kog Žu­pa­nij­skog su­da u po­ne­dje­ljak obra­ti­la Ja­dran­ka Vo­la­rić, maj­ka Iva­na Ja­go­di­ća (22) ko­jeg je Di­no Ku­li­šek (24) pri­je tri go­di­ne u Crik­ve­ni­ci us­mr­tio s 43 ubo­da no­žem, a nje­go­vu ta­da 19-go­diš­nju dje­voj­ku Me­ri­em De­mo ra­nio s čak 17 ubo­da, zbog če­ga je u po­ne­dje­ljak ne­pra­vo­moć­no osu­đen na 38 go­di­na za­tvo­ra, a mo­rat će pla­ti­ti i 53 ti­su­će ku­na sud­skih tro­ško­va. Ova pre­su­da jed­na je od naj­ve­ćih pre­su­da ko­je su po­s­ljed­njih go­di­na iz­re­če­ne na ri­ječ­kom Žu­pa­nij­skom su­du, a Ku­li­šek je, na­kon što je sut­ki­nja po­če­la či­ta­ti pre­su­du, po­čeo ne­go­do­va­ti te iz­ri­ca­nje ni­je do­če­kao u sud­ni­ci. – Je.. se va­ma za prav­du, ovo je sra­mo­ta za hr­vat­sko pra­vo­su­đe, ne mo­ram ja to slu­ša­ti, odve­di­te me ća – ka­zao je Ku­li­šek. Na­kon če­ga je u prat­nji pet pra­vo­sud­nih po­li­ca­ja­ca odve­den rav­no u pri­tvor. Ku­li­šek je te kob­ne sr­panj­ske ne­dje­lje, na­kon što se kra­će vri­je­me vr­z­mao oko zgra­de u ko­joj je ubi­je­ni Ja­go­dić bio sa svo­jom dje­voj­kom, a na­kon što se uvje­rio da mu ro­di­te­lji ni­su u sta­nu, po­peo na dru­gi kat i po­zvo­nio. Ja­go­dić je otvo­rio, a Di­no je na nje­ga od­mah na­sr­nuo no­žem. Pi­kao ga je i u sta­nu i na stu­bi­štu, gdje je na kra­ju i is­kr­va­rio, a Me­ri­em De­mo spa­si­la je sa­mo či­nje­ni­ca da se one­svi­jes­ti­la na­kon de­se­tak ubo­da, zbog če­ga je Ku­li­šek mis­lio da je mr­tva. Sav kr­vav po­bje­gao je iz sta­na. Na uli­ci i stu­bi­štu zgra­de os­tav­ljao je tra­go­ve kr­vi ko­ja je ka­pa­la s no­ža i ru­ku. Uhi­ćen je ne­ko­li­ko sa­ti na­kon kr­va­ve dra­me, a kad je dan pos­li­je stao pred tu­ži­te­lji­cu šu­tio je i gle­dao u praz­no ne po­ka­zu­ju­ći ni­kak­ve emo­ci­je.

Ci­me­ru je sve priz­nao

Glav­na stra­te­gi­ja obra­ne bi­la je do­ka­za­ti da je Di­no Ku­li­šek u tre­nut­ku po­či­nje­nja uboj­stva bio ne­ura­čun­ljiv. Na­prav­lje­na su i tri vje­šta­če­nja, ali sud je na kra­ju pri­hva­tio is­ka­ze dva­ju vje­šta­ka ko­ji su oci­je­ni­li ka­ko je u vri­je­me po­či­nje­nja uboj­stva si­gur­no bio ura­čun­ljiv. Ku­li­šek je i za vri­je­me bo­rav­ka u pri­tvo­ru ci­me­ru is­pri­čao sve o uboj­stvu i re­kao mu da pla­ni­ra igra­ti na kar­tu ne­ura­čun­lji­vos­ti, da mu ne­će mo­ći ni­šta jer je mlad i neo­su­đi­van. Kas­ni­je je za vri­je­me su­đe­nja po­čeo spo­mi­nja­ti ka­ko je u svo­joj žr­tvi vi­dio So­to­nu s ro­go­vi­ma jer je imao ha­lu­ci­na­ci­je i jer je čuo gla­so­ve u gla­vi, ali te nje­go­ve tvrd­nje ga, ba­rem za sa­da, ni­su spa­si­le od du­go­go­diš­nje za­tvor­ske kaz­ne. Ivan A. (36) bo­ri se za ži­vot na­kon što ga je no­žem u le­đa ubo 67-go­diš­njak. Nes­luž­be­no doz­na­je­mo da ga je oz­li­je­dio nje­gov tast. Kr­va­vi se obra­čun odi­grao u ku­ći u Uli­ci kra­lja To­mis­la­va u Vu­ko­jev­ci­ma po­kraj Na­ši­ca. Zet i tast, ka­žu u se­lu, ži­ve u is­tom dvo­ri­štu. – U po­ne­dje­ljak u 9 sa­ti za­pri­mi­li smo do­ja­vu da je 36-go­diš­nji mu­ška­rac ubo­den oš­trim pred­me­tom. Pre­ve­zen je u bol­ni­cu u Na­ši­ce, u ži­vot­noj je opas­nos­ti – iz­vi­jes­ti­la je krat­ko PU osječ­ko-ba­ranj­ska ne iz­no­se­ći iden­ti­tet ni ikak­ve de­ta­lje. Na­po­me­nu­li su tek da je ri­ječ o “si­tu­aci­ji unu­tar obi­te­lji”. Na­kon što je ubo­den, doz­na­je­mo, mu­ška­rac je is­tr­čao na uli­cu, gdje mu je pru­že­na po­moć. Sva­đe iz­me­đu nje­ga i tas­ta, tvrde mje­šta­ni, ni­su bi­le ri­jet­ke. – Ivan ima če­tve­ro dje­ce, a tast sma­tra da mu se zet ne bri­ne do­bro za kćer i unu­ke – ka­zu­ju mje­šta­ni.

Za vri­je­me su­đe­nja po­čeo je spo­mi­nja­ti da je u svo­joj žr­tvi vi­dio So­to­nu s ro­go­vi­ma

lju­di po­gi­nu­lo je u ne­sre­ći pri­je dvi­je go­di­ne ka­da je vlak na pruž­nom pri­je­la­zu bli­zu Bje­lo­va­ra uda­rio u tak­si-kom­bi, a u po­ne­dje­ljak je za ne­sre­ću op­tu­žen vo­zač vla­ka jer je pre­br­zo vo­zio Po­dig­nu­ta je op­tuž­ni­ca pro­tiv stro­jo­vo­đe

Ma­sakr u sta­nu Di­no Ku­li­šek ubio je Iva­na Ja­go­di­ća (go­re), a nje­go­vu dje­voj­ku os­ta­vio da le­ži u kr­vi sa­mo za­to što je mis­lio da je mr­tva

Kr­va­vi trag Na uli­ci i stu­bi­štu iza ubo­ji­ce os­ta­la je krv ko­ja je ka­pa­la s nje­go­vih ru­ku i no­ža

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.