Osu­đe­na jer je Jo­si­pi Ri­mac “sre­di­la” stan

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Iva­na Ja­ke­lić

Ana Ma­ri­ja Ra­dić ne­pra­vo­moć­no je osu­đe­na na go­di­nu da­na za­tvo­ra, a mo­ra vra­ti­ti i 548.653 ku­ne sa za­tez­nim ka­ma­ta­ma Dan na­kon što je os­ta­la bez ti­tu­le “kra­lji­ce Kni­na”, Jo­si­pa Ri­mac su­oči­la se i s či­nje­ni­com da je nje­zi­na obi­telj stek­la stan ko­ji joj po za­ko­nu ne pri­pa­da. Pro­iz­la­zi to iz ne­pra­vo­moć­ne pre­su­de Ani Ma­ri­ji Ra­dić, op­tu­že­noj da je obi­te­lji Ri­mac, kon­kret­ni­je Da­ni­je­lu Rim­cu, su­pru­gu biv­še gra­do­na­čel­ni­ce Kni­na, omo­gu­ći­la da stek­ne stan na ko­ji ni­je imao pra­vo. Zbog to­ga je osu­đe­na na go­di­nu da­na za­tvo­ra, a kaz­na će joj bi­ti za­mi­je­nje­na ra­dom za op­će do­bro. Uz to, Ana Ma­ri­ja Ra­dić mo­ra vra­ti­ti 548.653 ku­ne sa za­tez­nim ka­ma­ta­ma, ko­li­ka je vri­jed­nost spor­nog sta­na. Ka­da je is­tra­ga pro­tiv nje po­kre­nu­ta, njo­me su bi­li obu­hva­će­ni i su­pruž­ni­ci Ri­mac, no is­tra­ga je pro­tiv njih obus­tav­lje­na zbog ne­dos­tat­ka do­ka­za. Ti­je­kom su­đe­nja na za­gre­bač­kom Žu­pa­nij­skom su­du, us­ta­nov­lje­no je da svo­jim pos­tup­ci­ma Ana Ma­ri­ja Ra­dić ni­je stek­la imo­vin­sku ko­rist, već je sve što je uči­ni­la, na­pra­vi­la jer je bi­la ja­ko do­bra pri­ja­te­lji­ca Jo­si­pe Ri­mac. Rim­če­vi su ži­vje­li u ku­ći ko­ja je bi­la eta­ži­ra­na, a Da­ni­jel Ri­mac je kao hr­vat­ski bra­ni­telj imao pra­vo na stam­be­no zbri­nja­va­nje. Pro­blem je sa­mo u to­me što je zbri­nut sa dva sta­na, ko­ja su pred­stav­lje­na kao je­dan, na što, ut­vr­dio je sud, ni­je imao pra­vo.

Bez ko­men­ta­ra Ana Ma­ri­ja Ra­dić na iz­la­sku iz su­da ne­pra­vo­moć­nu pre­su­du ni­je bi­la volj­na ko­men­ti­ra­ti

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.