Kaž­njen je s 22 i pol ti­su­će ku­na, pla­ća mu 15.000

Uz to mo­ra pla­ti­ti i 14.500 ku­na sud­skih tro­ško­va

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Su­za­na Le­pan-Šte­fan­čić

To što je net­ko no­vi­nar ne zna­či da ne tre­ba po­što­va­ti tu­đu čast i ugled. Ne­dvoj­be­no je ri­ječ o kle­ve­ti jer je svjes­no iz­nio ne­is­ti­nu, re­kao je su­dac su­za­na.le­pan-ste­fan­cic@ve­cer­nji.net Ve­li­mir Bu­ja­nec pro­gla­šen je kri­vim za kle­ve­tu biv­šeg mi­nis­tra unu­tar­njih pos­lo­va Ran­ka Os­to­ji­ća. Kaž­njen je s 22.500 ku­na. – Osu­đu­je ga se na 45 dnev­nih iz­no­sa, što je za nje­ga 500 ku­na po da­nu jer je na­veo da ima pla­ću 15.000 ku­na – po­jas­nio je Ivan Saj­ter, su­dac Op­ćin­skog su­da u Osi­je­ku. Bu­ja­nec mo­ra pla­ti­ti i 14.500 ku­na sud­skih tro­ško­va.

Ne­ma vi­še ime­na Alek­san­dar

Epi­log je to, ne­pra­vo­moć­ni, pri­vat­ne tuž­be ko­ju je Os­to­jić po­di­gao pro­tiv Bu­jan­ca zbog iz­ja­va u nje­go­voj emi­si­ji “Bu­ji­ca” iz stu­de­no­ga 2015. Bu­ja­nec je ta­daš­njeg pr­vog čo­vje­ka MUP-a na­zvao, me­đu os­ta­lim, “bes­kru­pu­loz­ni mi­nis­tar Os­to­ja Ran­ko­vić”. No, to su­đe­nje Bu­ja­nec je us­pio pre­tvo­ri­ti u is­tra­gu o smr­ti vu­ko­var­skog bra­ni­te­lja Dar­ka Pa­ji­či­ća. Pa­ji­čić se, pod­sje­ti­mo, su­ko­bio s po­li­caj­ci­ma is­pred PP Vu­ko­var u stu­de­no­me 2013., zbog po­ku­ša­ja raz­bi­ja­nja ći­ri­lič­ne plo­če, pri če­mu je oz­li­je­đen. Umro je dvi­je go­di­ne kas­ni­je, a dio bra­ni­te­lja sma­tra po­li­ci­ju od­go­vor­nom za nje­go­vu smrt. Ta se te­za prov­la­či­la i kroz spor­nu “Bu­ji­cu”. – Su­du je do­bro poz­na­ta ne­mjer­lji­va ulo­ga no­vi­na­ra u slo­bod­nom i de­mo­krat­skom druš­tvu. Ali, to što je net­ko no­vi­nar ne zna­či da ne tre­ba po­što­va­ti tu­đu čast i ugled. Ne­ma pra­vo iz­no­si­ti da je ta­daš­nji mi­nis­tar, la­ič­ki re­če­no, kriv za smrt Dar­ka Pa­ji­či­ća. Ne­dvoj­be­no je ri­ječ o kle­ve­ti jer je svjes­no iz­nio ne­is­ti­nu – nas­ta­vio je su­dac. – Da je Alek­san­dar Ran­ko­vić omra­žen u hr­vat­skom druš­tvu, to je jas­no, čak vi­še ne­ma ni ime­na Alek­san­dar u nas – is­tak­nuo je su­dac. Obra­na naj­av­lju­je žal­bu. Ni Bu­ja­nec ni Os­to­jić ni­su se po­ja­vi­li ju­čer na su­du, ali je­su nji­ho­vi od­vjet­ni­ci.

Stu­panj pre­tje­ri­va­nja

– Smrt Dar­ka Pa­ji­či­ća ni­je re­zul­tat ne­kih skri­ve­nih rad­nji pri­vat­nog tu­ži­te­lja ni­ti po­li­ci­je, već sa­mo bo­les­na op­se­si­ja okriv­lje­ni­ka da pre­ko te smr­ti vri­je­đa i kle­ve­će Ran­ka Os­to­ji­ća. Sam se­bi stva­ra rek­la­mu ve­li­kog bor­ca za ut­vr­đi­va­nje či­nje­ni­ca, a za ži­vot i zdrav­lje po­koj­no­ga Pa­ji­či­ća naj­ma­nje ga je bi­lo bri­ga – is­tak­nuo je Os­to­ji­ćev od­vjet­nik Ra­dan Ko­vač u za­vr­š­noj ri­je­či. Us­vr­dio je i da Bu­ja­nec stal­no vri­je­đa Os­to­ji­ća te ga i da­nas upor­no na­zi­va Os­to­ja Ran­ko­vić. Bu­jan­čev bra­ni­telj Emil Hav­kić sta­va je, pak, da u spor­noj emi­si­ji ni­je bi­la ri­ječ o kle­ve­ti, već o vri­jed­nos­nom su­du te da slo­bo­da no­vi­nar­stva pre­dvi­đa i odre­đe­ni stu­panj pre­tje­ri­va­nja pa i pro­vo­ka­ci­je. – Već i sa­mo po­kre­ta­nje kaz­ne­nog pos­tup­ka uka­zu­je na jed­nu slič­nost. U vri­je­me Ran­ko­vi­ća, za po­li­tič­ke vi­ce­ve se kaž­nja­va­lo i sla­lo u za­tvor ili na pri­nud­ni rad – re­kao je. Su­du je dos­tav­ljen i ob­duk­cij­ski na­laz o Pa­ji­či­će­voj smr­ti iz ko­jeg pro­iz­la­zi da je imao 3,07 pro­mi­la al­ko­ho­la u kr­vi u tre­nut­ku smr­ti, a smrt je nas­tu­pi­la zbog udar­ca gla­vom na­kon pa­da sa stol­ca u ka­fi­ću.

Os­to­ji­ćev od­vjet­nik: Bu­jan­ca za zdrav­lje i ži­vot po­koj­nog Pa­ji­či­ća uop­će ni­je bi­lo bri­ga Bu­jan­čev od­vjet­nik: Ima tu slič­nos­ti, i u vri­je­me Ran­ko­vi­ća kaž­nja­va­lo se za po­li­tič­ke vi­ce­ve

Kle­ve­ta ili pro­vo­ka­ci­ja Bu­ja­nec je u svo­joj emi­si­ji u stu­de­nom 2015. mi­nis­tra Ran­ka Os­to­ji­ća na­zvao “bes­kru­pu­loz­ni mi­nis­tar Os­to­ja Ran­ko­vić”

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.