Zmi­je i u ta­vi, pod jas­tu­kom

Dar­ko Ka­ra­ma­zan iz Šu­me­ća kod Sla­von­skog Bro­da do­la­skom to­pli­jih da­na za­tr­pan je po­zi­vi­ma gra­đa­na ko­ji­ma zmi­je ula­ze u do­mo­ve, vo­zi­la...

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (vb)

Sa­vjest mi ne do­pu­šta da se oglu­šim na po­ziv žene ko­ja se s dje­com bo­ji bo­ra­vi­ti u ku­ći u ko­joj je zmi­ja, ka­že Dar­ko Ka­ra­ma­zan Do­la­skom to­pli­jih da­na i lje­ta, naj­poz­na­ti­ji hr­vat­ski zmi­jo­lo­vac Dar­ko Ka­ra­ma­zan iz Šu­me­ća kod Sla­von­skog Bro­da po­nov­no je za­tr­pan po­zi­vi­ma gra­đa­na ko­ji­ma zmi­je ula­ze u do­mo­ve i auto­mo­bi­le. Pri­bli­ži­le su se ku­ća­ma, jer oko njih ima glo­da­va­ca ko­ji­ma se hra­ne. Pro­na­la­zi ih u plas­te­ni­ci­ma, tr­go­vač­kim cen­tri­ma, u ku­ća­ma, vr­ti­ći­ma, na ta­va­ni­ma, u ga­ra­ža­ma... Za sve one ko­ji se bo­je zmi­ja, po­mi­sao da bi ih mo­gli sres­ti uži­vo uža­sa­va­ju­ća je. Upla­še­ni gra­đa­ni zo­vu ga iz ci­je­le Sla­vo­ni­je.

Ra­di bes­plat­no

– Po­zi­va je sve vi­še, a ja već osmu go­di­nu sve ra­dim bes­plat­no, tro­še­ći svo­je vri­je­me i go­ri­vo. Stal­no raz­miš­ljam ho­će li se dr­ža­va na­po­kon sje­ti­ti da su zmi­je nje­zi­no vlas­niš­tvo i da je ona ta ko­ja o to­me mo­ra vo­di­ti bri­gu – ka­že Ka­ra­ma­zan, ko­ji je pri­je ne­ko­li­ko da­na u skla­di­štu ben­zin­ske cr­p­ke odjed­nom uhva­tio tri bje­li­ce. Bro­đa­nin je zmi­je po- lo­vi­ti pri­je 30 go­di­na. Ne­ka­da ih je lo­vio za Imu­no­lo­ški za­vod i Pli­vu, dok su ih oni ot­kup­lji­va­li ra­di pro­izvod­nje se­ru­ma. Pla­ća­li su mu 40 ku­na po zmi­ji. Da­nas ih hva­ta i od­mah vra­ća na­trag u pri­ro­du. Ne­ke stra­ne kom­pa­ni­je že­lje­le su ot­kup­lji­va­ti su­še­ni otrov, htio je otvo­ri­ti i far­mu, ali u na­šoj bi­ro­kra­ci­ji te­ško je do­ći do po­treb­nih po­t­vr­da za iz­u­zi­ma­nje ži­vo­ti­nja iz pri­ro­de, pa je odus­tao. Hva­ta­nje zmi­ja je po­sao za ko­ji sve služ­be i ins­ti­tu­ci­je ni­je­ču od­go­vor­nost.

Po­zi­vi pre­ko služ­be 112

– Sva­kod­nev­no pri­mam po­zi­ve pre­ko služ­be 112 ili iz­rav­no od gra­đa­na ko­ji ima­ju moj broj. Sa­vjest mi ne do­pu­šta da se oglu­šim na po­ziv žene ko­ja se s dje­com bo­ji bo­ra­vi­ti u ku­ći u ko­joj je zmi­ja – nas­tav­lja brod­ski zmi­jo­lo­vac. Na­jo­trov­ni­ja zmi­ja na ko­ju na­ila­zi je ri­đov­ka. Nje­zin je ugriz ja­ko opa­san jer po­s­lje­di­ce mo­gu bi­ti kob­ne. Vr­lo su ra­ši­re­ni smu­ko­vi i bje­li­ce, ša­re­ne zmi­je tro­ku­tas­te gla­ve po­put ri­đov­ke, ali ne­će ugris­ti, a u ri­je­ka­ma i je­ze­ri­ma du­gač­ke ri­ba­ri­ce. – Ne­ma gdje ih ni­sam pro­na­la­zio – u ta­vi u ba­ki­nu ro­ru, u odje­ći u or­ma­ru, na za­vje­si, pod kre­ve­tom, is­pod jas­tu­ka, u ku­pa­oni­ci... Zmi­je tra­že pros­tor u ko­jem će se naj­lak­še sa­kri­ti. Ra­zu­mi­jem strah lju­di, ni ja ko­ji se ba­vim zmi­ja­ma ne bih mir­no spa­vao u ku­ći u ko­joj je zmi­ja. Za­mis­li­te da no­ću, dok spa­va­te, pre­ko vas pre­la­zi gmaz – is­ti­če Ka­ra­ma­zan.

Na­jo­trov­ni­ja zmi­ja na ko­ju na­ila­zi je ri­đov­ka. Vr­lo su ra­ši­re­ni smu­ko­vi i bje­li­ce

Bro­đa­nin je zmi­je po­čeo lo­vi­ti pri­je 30 go­di­na. Pri­je ne­ko­li­ko da­na da­na u skla­di­štu ben­zin­ske cr­p­ke uhva­tio je tri bje­li­ce

P. MACEK/PIXSELL

Ugriz ri­đov­ke ja­ko je opa­san jer po­s­lje­di­ce mo­gu bi­ti kob­ne

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.