Pro­jek­ci­je eko­lo­ških fil­mo­va u se­dam gra­do­va

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Da­ni­jel Pre­rad

Fil­mo­vi će se pri­ka­zi­va­ti u Hr­vat­skoj Du­bi­ci, Ja­se­nov­cu, Ma­ju­ru, Dvo­ru, Su­nji, No­vom Gra­du i Hr­vat­skoj Kos­taj­ni­ci De­se­ti Sma­rag­d­ni eko film fes­ti­val (SEFF), u or­ga­ni­za­ci­ji Eko­loš­čeo ko-kul­tur­ne sce­ne iz Hr­vat­ske Kos­taj­ni­ce, po­či­nje da­nas, a do­no­si tri­de­se­tak eko­lo­ških fil­mo­va iz ci­je­log svi­je­ta. Fes­ti­val­ski tim će do 11. lip­nja pu­to­va­ti bi­cik­li­ma Po­unjem ka­ko bi pu­bli­ci pri­ka­zao fil­mo­ve u Hr­vat­skoj Du­bi­ci, Ja­se­nov­cu, Ma­ju­ru, Dvo­ru, Su­nji, No­vom Gra­du (BiH) i Hr­vat­skoj Kos­taj­ni­ci. Fes­ti­val­ski tim či­ne fil­ma­ši iz Ru­si­je, Špa­njol­ske, Ita­li­je, Sr­bi­je, Aus­tra­li­je, Ve­li­ke Bri­ta­ni­je, In­di­je i Hr­vat­ske. Sav pro­gram je bes­pla­tan, a fes­ti­val je pod po­kro­vi­telj­stvom HAVC-a, Druš­tva hr­vat­skih film­skih re­da­te­lja i Si­sač­ko-mos­la­vač­ke žu­pa­ni­je.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.