Zmi­je su za­šti­će­ne ži­vo­ti­nje i kaz­na za ubi­ja­nje je do 7000 kn

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Što na­pra­vi­ti ka­da ugle­da­te zmi­ju? Mno­gi

zbog stra­ha zmi­ju jed­nos­tav­no umla­te šta­pom ili lo­pa­tom, ali to je, ka­že Ka­ra­ma­zan, naj­go­re rje­še­nje, jer ona ni­je doš­la s na­mje­rom da ne­ko­ga ugri­ze, ne­go zbog glo­da­va­ca ili da se sa­kri­je. Osim to­ga, ri­ječ je o za­šti­će­noj ži­vo­ti­nji i ubi­ja­njem se ri­ski­ra kaz­na od 5000 do 7000 ku­na. Umjes­to to­ga, tre­ba­lo bi je uhva­ti­ti po­mo­ću kak­ve hva­talj­ke, sta­vi­ti u ku­ti­ju i vra­ti­ti u pri­ro­du. Ako se bo­ji­te, os­ta­je vam je­di­no da na­zo­ve­te služ­bu 112.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.