Psi­ho­za ras­te – da li je rje­še­nje iz­ra­el­ski mo­del za te­ro­ris­te?

Iz­ra­el je go­to­vo is­ko­ri­je­nio na­pa­de vo­zi­li­ma na pje­ša­ke za­poš­lja­va­ju­ći po­li­caj­ce u ci­vi­lu ko­ji pu­ca­ju bez mi­los­ti

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Ber­nard Ka­ra­kaš ber­nard.ka­ra­kas@ve­cer­nji.net

Ovak­vim na­pa­di­ma uno­si se op­ći ne­mir u druš­tvo. Na­pad mo­že po­če­ti bi­lo gdje i bi­lo ka­da, ko­men­ti­ra psi­ho­lo­gi­nja Ma­ri­ja De­lić Bri­tan­ska po­li­ci­ja obje­vi­la je ka­ko je poz­nat iden­ti­tet sva tri na­pa­da­ča ko­ji su iz­ve­li te­ro­ris­tič­ki na­pad u Lon­do­nu pri ko­je­mu je ubi­je­no se­dam, a ra­nje­no 48 oso­ba na po­dru­čju Lon­don Brid­gea i Bo­ro­ugh Mar­ke­ta. Tro­ji­ca na­pa­da­ča ubi­je­ni su ne­ko­li­ko mi­nu­ta na­kon što su pr­vo auto­mo­bi­lom po­ko­si­li ne­ko­li­ko pro­laz­ni­ka, a po­tom iz­aš­li iz vo­zi­la i no­žem po­če­li uba­da­ti pro­laz­ni­ke. Nji­hov iden­ti­tet bit će objav­ljen ono­ga tre­nut­ka ka­da po­li­ci­ja pro­ci­je­ni ka­ko taj­nost ovih po­da­ta­ka vi­še ni­je bit­na za dalj­nji ti­jek is­tra­ge, no već sa­da se zna ka­ko je ri­ječ o is­la­mis­tič­kim ra­di­ka­li­ma.

Dva pu­ta pri­jav­ljen – uza­lud

Na­ime, je­dan od njih već je naj­ma­nje dva pu­ta bio pri­jav­ljen pro­tu­te­ro­ris­tič­koj po­li­ci­ji, a pri­ja­vio ga je biv­ši pri­ja­telj ko­je­mu je po­ku­šao pre­obra­ti­ti dje­cu na is­lam ali i ra­di­ka­li­zi­ra­ti ih ka­ko bi ih pos­lao u dži­had u Si­ri­ju. – Sam se je ra­di­ka­li­zi­rao gle­da­ju­ći na Yo­utu­beu pro­po­vje­di ra­di­kal­nog pro­po­vjed­ni­ka Ah­ma­da Mu­su Ji­bri­la. Pri­ja­vio sam sve po­li­ci­ji pre­ko po­seb­ne te­le­fon­ske li­ni­je, ali tu je sve zas­ta­lo – ka­že ovaj svje­dok ko­ji je do­bio od po­li­ci­je do­zvo­lu pre­pri­ča­ti svo­ja is­kus­tva s na­pa­da­čem BBC-u, no pod uvje­tom da, dok god tra­je is­tra­ga, os­ta­ne pot­pu­no ano­ni­man. Dru­gi put tog is­tog ra­di­kal­nog is­la­mis­tu pri­ja­vi­la je po­li­ci­ji Eri­ca Gas­par­ri, nje­go­va biv­ša su­sje­da. I nje­zi­nu je dje­cu te­ro­rist po­ku­šao pre­obra­ti­ti na is­lam i pos­la­ti ih u Si­ri­ju. – Po­čeo im je is­pi­ra­ti mo­zak u lo­kal­nom par­ku, ne­da­le­ko od na­še ku­će. Tra­ja­lo je to ne­ko vri­je­me

dok ni­sam pri­mje­ti­la da se ne­što čud­no do­ga­đa. Na kra­ju sam mu se su­prot­sta­vi­la na­kon što su dje­ca za­tra­ži­la da ih pre­obra­tim na is­lam – us­t­vr­di­la je Eri­ca Gas­par­ri. I dok se po­la­ko doz­na­ju de­ta­lji o na­pa­da­či­ma, pro­tu­te­ro­ris­tič­ka pos­troj­ba po­li­ci­je pro­ve­la je ci­je­li niz ra­ci­ja u is­toč­nom lon­don­skom pred­gra­đu Bar­king, pri če­mu je uhi­će­no je­da­na­est oso­ba ko­je bi mo­gle bi­ti po­ve­za­ne s te­ro­ris­tič­kom će­li­jom. Ina­če, glav­ni na­pa­dač je u Bar­kin­gu ži­vio sa su­pru­gom i dvo­je dje­ce, a brak je bio pri­je do­go­vo­ren. Ri­ječ je o čo­vje­ku pa­kis­tan­skog po­ri­jek­la či­ji su ro­di­te­lji u Ve­li­koj Bri­ta­ni­ji za­tra­ži­li azil. Dru­gi od tro­ji­ce na­pa­da­ča po sve­mu su­de­ći bio je dr­žav­lja­nin Ir­ske ma­ro­kan­skog po­ri­jek­la – kod se­be je imao ir­ske do­ku­men­te pri­li­kom iz­vo­đe­nja po­ko­lja. Poz­na­to je da su sva tro­ji­ca, ba­rem no­mi­nal­no, pri­pa­da­li ISIL-u ko­ji je pre­uzeo od­go­vor­nost za or­ga­ni­za­ci­ju na­pa­da. Ia­ko je na­pad iz­ve­den bez upo­ra­be va­tre­nog oruž­ja, stra­dao je ve­li­ki broj lju­di. Uz sed­mo­ro po­gi­nu­lih njh je još 18 u kri­tič­nom sta­nju, i pri­lič­no je iz­vjes­no ka­ko će broj žr­ta­va do­dat­no ras­ti.

Do­bro poz­na­ti sce­na­ri­ji

Psi­ho­za je zav­la­da­la Lon­do­nom i dru­gim za­pad­no­europ­skim gra­do­vi­ma. – Ovak­vim na­pa­di­ma uno­si se op­ći ne­mir u druš­tvo. Na­pad mo­že po­če­ti bi­lo gdje i bi­lo ka­da. Ne­ma tu ni­kak­vih zna­ko­va upo­zo­re­nja, jer svat­ko mo­že pos­ta­ti na­pa­dač za­kre­ta­njem uprav­lja­ča pre­ma pje­ša­ci­ma na uli­ci i pri­ti­skom na pa­pu­či­cu ga­sa. Upra­vo to i je cilj na­pa­da­ča, uno­še­nje psi­ho­se i osje­ća­ja stra­ha u druš­tvo – ka­že psi­ho­lo­gi­nja Ma­ri­ja De­lić. Ia­ko se či­ni ka­ko su na­pa­di vo­zi­li­ma no­va po­ja­va, stvar­nost je dru­ga­či­ja. Is­la­mis­tič­ki su i pa­les­tin­ski te­ro­ris­ti ovaj vid na­pa­da ko­ris­ti­li čes­to u Iz­ra­elu, a na­pa­di su dras­tič­no sma­nje­ni na­kon što je po­ja­čan broj pri­pad­ni­ka sna­ga si­gur­nos­ti u ci­vil­noj odje­ći. Ovi bi po­li­caj­ci od­mah pu­ca­li u na­pa­da­če, bez pre­ve­li­kih po­ku­ša­ja da ih se za­us­ta­vi ili uhi­ti. Ta­ko pos­to­ji i sni­mak od pri­je ne­ko­li­ko go­di­na ka­da je Pa­les­ti­nac ba­ge­rom po­čeo ga­zi­ti auto­mo­bi­le na ces­ti. Po­li­ca­jac u ci­vi­lu za ne­ko­li­ko se se­kun­di po­peo na rad­ni stroj i od­mah is­pa­lio me­tak u gla­vu te­ro­ris­tu. Na­pad je za­us­tav­ljen, a nit­ko osim te­ro­ris­te ni­je stra­dao. Rje­še­nje za ovak­ve na­pa­de je upra­vo ova­kav iz­ra­el­ski mo­del. Raz­ma­tra se po­ve­ća­nje bro­ja po­li­ca­ja­ca na uli­ci ko­je ni­je mo­gu­će pre­poz­na­ti, ali ko­ji in­ter­ve­ni­ra­ju od­mah i bez pu­no ok­li­je­va­nja. Ina­če, Al Qa­ida po­zva­la je na ovak­vu vr­stu na­pa­da pri­je ne­ko­li­ko go­di­na. – Ko­si­te ne­vjer­ni­ke, ko­ris­ti­te auto­mo­bi­le kao ko­si­li­ce – pi­še u dru­gom bro­ju nji­ho­va ča­so­pi­sa In­s­pi­re.

Vo­đa na­pa­da ra­di­ka­li­zi­rao se gle­da­ju­ći na Yo­utu­beu pro­po­vje­di ra­di­kal­nog is­la­mis­ta Ji­bri­la Eri­ca Gas­par­ri: Mo­joj dje­ci is­pi­rao je mo­zak u par­ku. Htje­li su pri­je­ći na is­lam

Ne­po­sred­no na­kon na­pa­da po­ja­čan je broj po­li­ca­ja­ca na uli­ca­ma glav­nog bri­tan­skog gra­da

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.