Do­di­je­lje­na priz­na­nja za pr­vi ro­đen­dan plat­for­me – Či­ni pra­vu stvar

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet -

Vip­net pru­ža­njem teh­no­lo­ške po­dr­ške po­ma­že i po­dr­ža­va di­gi­ta­li­za­ci­ju nev­la­di­na sek­to­ra Na­jus­pješ­ni­ja udru­ga bi­la je Udru­ga za sin­drom Down Me­đi­mur­ske žu­pa­ni­je ko­ja je pri­ku­pi­la naj­ve- ći iz­nos do­na­ci­ja, ukup­no 26.435 ku­na. Naj­po­pu­lar­ni­ja je udru­ga Ma­li zmaj s pri­kup­lje­nih 10.639 ku­na. Na­jus­pješ­ni­jim am­ba­sa­do­rom pro­gla­šen je Jo­sip Pu­pić ko­ji je ti­je­kom svog iz­a­zo­va pri­ku­pio 16.619 ku­na za udru­gu Mla­di na­da­re­ni ma­te­ma­ti­ča­ri Ma­ri­na Ge­tal­di­ća, dok je u naj­po­pu­lar­ni­jim am­ba­sa­do­rom pro­gla­šen Bru­no Ši­mle­ša s re­kord­ne 62 po­je­di­nač­ne do­na­ci­je i pri­kup­lje­nih 6855 ku­na za Udru­gu že­na obo­lje­lih i li­je­če­nih od ra­ka SVE za NJU. Či­ni pra­vu stvar je­dins­tve­na je druš­tve­na plat­for­ma za do­bro­tvor­ni fun­dra­ising ko­ja sva­ko­me omo­gu­ća­va da se an­ga­ži­ra i uz po­moć pri­ja­te­lja i poz­na­ni­ka pri­ku­pi do­na­ci­je za do­bro­tvor­ni cilj po iz­bo­ru. Po­kre­nu­ta je u sklo­pu Vip­ne­to­va pro­gra­ma druš­tve­no od­go­vor­nog pos­lo­va­nja ka­ko bi na jed­no­me mjes­tu spo­ji­la one ko­ji že­le po­mo­ći s oni­ma ko­ji to ak­tiv­no či­ne, pi­še u pri­op­će­nju.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.