Od­sad ni­ži tro­ško­vi za pri­ma­te­lje upla­ta

Vecernji list - Hrvatska - - Biznis - (vwm)

U hr­vat­skom plat­nom pro­me­tu od ju­čer je na sna­zi ko­ri­šte­nje SEPA-inih pra­vi­la za na­ci­onal­ni plat­ni pro­met u ku­na­ma. SEPA (The Sin­gle Eu­ro Payment Area) sus­tav je obav­lja­nja plat­no-pro­met­nih tran­sak­ci­ja na je­dins­tve­nom po­dru­čju pla­ća­nja u euri­ma, a “HRK SDD She­ma” ko­ja se od­sad pri­mje­nju­je tre­ba­la bi olak­ša­ti mi­gra­ci­ju na SEPA-inu plat­nu she­mu u tre­nut­ku uvo­đe­nja eura kao služ­be­ne va­lu­te u Hr­vat­skoj. Za ko­ris­ni­ke to kon­kret­no zna­či da pri­ma­telj plat­nih na­lo­ga (ko­mu­nal­na ili te­le­ko­mu­ni­ka­cij­ska tvrt­ka, ško­la, vr­tić...) mo­že ugo­vo­ri­ti us­lu­gu iz­rav­nog te­re­će­nja ra­ču­na sa­mo s jed­nom ban­kom, umjes­to vi­še njih kao do sa­da, neo­vis­no o to­me u ko­joj ban­ci u Hr­vat­skoj pla­ti­te­lji us­lu­ge ima­ju tran­sak­cij­ske ra­ču­ne ko­ji se te­re­te na­lo­zi­ma iz­rav­nog te­re­će­nja. Iza­bra­na će ban­ka pre­ko Na­ci­onal­nog kli­rin­škog sus­ta­va upu­ti­ti na­lo­ge iz­rav­nih te­re­će­nja pre­ma os­ta­lim ban­ka­ma, či­me pro­ces pos­ta­je br­ži, a tro­ško­vi se za pri­ma­te­lja upla­ta sma­nju­ju. No­va su pra­vi­la do­go­vo­ri­le hr­vat­ske ban­ke.

NA DUBAIJSKOJ BURZI tr­gu­je se opu­šte­no, go­to­vo le­žeć­ke. Do­bi­ci su za­bi­lje­že­ni u sek­to­ri­ma osi­gu­ra­nja, te­le­ko­mu­ni­ka­ci­ja i ne­kret­ni­na, a gu­bi­ci u tr­go­vi­ni, pro­me­tu...

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.