BI LI BANDIĆ PO­BI­JE­DIO U GRUDAMA, A MODRIĆ U PRE­MI­JER LIGI BIH?!

Vecernji list - Hrvatska - - Biznis -

Vi­kend su obi­lje­ži­le no­ći u ko­ji­ma se iš­če­ki­vao po­bjed­nik fi­na­la Li­ge pr­va­ka u Car­dif­fu i iz­bo­ra u Hr­vat­skoj. Bi­lo je pu­no onih ko­ji su sla­vi­li. Oso­bi­to ti­mo­vi Lu­ke Mo­dri­ća i Mi­la­na Ban­di­ća. Modrić je dru­gi put za re­dom osvo­jio Li­gu pr­va­ka, a Bandić šes­ti put Za­greb. Obo­ji­ci je Her­ce­go­vi­na bi­la pre­sud­na za us­pjeh. Je­dan je u nju do­šao na pri­si­lan rad, a dru­gi ju je zbog ne­ima­šti­ne pri­sil­no na­pus­tio. Modrić je, kao “vi­šak” za hr­vat­ske klu­bo­ve, 2003. pos­lan na po­sud­bu u mos­tar­ski Zrinj­ski. Krh­ki mla­dić odi­grao je ma­es­tral­no se­zo­nu u su­ro­voj bh. ligi. Tu se pre­ka­lio, pro­gla­šen je naj­bo­ljim i bio spre­man za naj­ve­će iz­a­zo­ve. Ban­di­ćev put je su­pro­tan. Za nje­ga kao dje­ča­ka ni­je bi­lo bu­duć­nos­ti u rod­noj Her­ce­go­vi­ni. On je iz nje mo­gao po­ni­je­ti sa­mo si­ro­maš­tvo i rad­ne na­vi­ke. Upra­vo ra­dom i upor­noš­ću pos­ti­gao je re­zul­tat ka­kav će ri­jet­ko tko po­no­vi­ti. Te­ško je pro­ci­je­ni­ti bi li Modrić us­pio da ni­je do­šao na pri­vre­me­ni rad u Her­ce­go­vi­nu ili Bandić da je u njoj os­tao. Još je te­že pret­pos­ta­vi­ti ka­ko bi da­nas Modrić pro­šao u Pre­mi­jer ligi BiH ko­ja je vi­šes­tru­ko sla­bi­ja od Špa­njol­ske. Kao što je te­ško pret­pos­ta­vi­ti bi li Bandić po­bi­je­dio ka­da bi se na­tje­cao na iz­bo­ri­ma u svo­jim rod­nim Grudama. Ko­je su 50 pu­ta ma­nje od nje­go­va Za­gre­ba. Za us­pjeh u di­jas­po­ri ne­ma bo­lje ško­le od her­ce­go­vač­ke i bo­san­ske. Oso­bi­to ako ste je “za­vr­ša­va­li” pri­je ne­ko­li­ko de­set­lje­ća. Ta­da je si­ro­maš­tvo bi­lo naj­ve­ći mo­ti­va­tor za us­pješ­nost. Zna­li su doš­lja­ci da čes­to mo­ra­ju bi­ti dvos­tru­ko bo­lji ka­ko bi bi­li rav­no­prav­ni s oni­ma ko­je ži­vot ma­zi. I ko­ji ima­ju svo­je za­štit­ni­ke. Dug je po­pis us­pješ­nih Her­ce­go­va­ca i Bo­sa­na­ca u svi­je­tu. Na­ža­lost, ka­da bi se svi oni vra­ti­li u BiH, te­ško da bi po­pra­vi­li sta­nje u gos­po­dar­stvu, po­li­ti­ci, spor­tu... Jer, po­tre­ban je am­bi­jent za vr­hun­sku nad­grad­nju. Ok­vir ko­jim je ome­đe­no bh. druš­tvo des­ti­mu­li­ra i li­mi­ti­ra. Umjes­to naj­bo­ljih po­zi­ci­je su za­uze­li “po­dob­ni” i nes­po­sob­ni. A i one ge­ni­jal­ce druš­tvo br­zo pre­tva­ra u či­nov­ni­ke. U po­li­ti­ci su us­pos­tav­lje­na tak­va pra­vi­la u ko­ji­ma je umjes­to iz­bo­ra pre­bro­ja­va­nje na­ro­da. Ne bi­ra­ju se naj­us­pješ­ni­ji, već na­ci­onal­ni ko­lek­ti­vi­tet. Čim ni­je ta­ko, po­či­nje oti­ma­či­na onih dru­gih či­je su po­s­lje­di­ce Hr­va­ti u BiH vi­še pu­ta osje­ti­li na svo­joj ko­ži. To sa­mo po se­bi stva­ra ne­po­vje­re­nje i gu­ši na­tje­ca­nje. U tak­vom obes­hra­bru­ju­ćem am­bi­jen­tu te­ško bi Mi­lan Bandić po­bi­je­dio na bh. iz­bo­ri­ma, baš kao što je upit­no bi li Modrić bio naj­bo­lji u Pre­mi­jer ligi BiH. Spo­sob­nost ni­je kri­te­rij za po­bje­du. Nji­ho­vi mla­da­lač­ki ili stva­ra­lač­ki za­no­si nes­ta­li bi u su­ro­vom bh. am­bi­jen­tu ko­ji mo­ti­vi­ra pro­sječ­nost, is­klju­či­vost, mrž­nju... Gdje je “ve­za” naj­ve­ća re­fe­ren­ca. Mno­gi ko­ji su iz BiH otiš­li us­pje­li su u dru­gim zem­lja­ma jer su se na­tje­ca­li u ure­đe­nim, zdra­vim druš­tvi­ma u ko­ji­ma se po­štu­ju pra­vi­la tr­žiš­nog, po­li­tič­kog, sport­skog i sva­kog dru­gog na­tje­ca­nja. Za­greb i Ma­drid de­set­lje­ći­ma ta­ko funk­ci­oni­ra­ju i za­to su u nji­ma us­pje­li her­ce­go­vač­ki “gas­tar­baj­te­ri”.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.