Ne­za­vis­ni SDP-u oti­ma­ju pri­oba­lje

Vecernji list - Hrvatska - - Komentari - Ma­rin­ko Ju­ra­sić

Re­zul­tat pro­tek­lih lo­kal­nih iz­bo­ra mo­že se sves­ti na onu “tko pod dru­gim ja­mu ko­pa, sam u nju pa­da”. SDP, HNS i Most uro­ti­li su se pro­tiv HDZ-a i tim su se re­dos­li­je­dom po­ka­za­li kao naj­ve­ći gu­bit­ni­ci ovih iz­bo­ra, Us­pr­kos ras­pa­du ko­ali­ci­je HDZ-Most, smje­na­ma u Vla­di, Agro­ko­ru... Pre­ko­mjer­no ver­bal­no gra­na­ti­ra­nje HDZ-a po­ka­za­lo se kon­tra­pro­duk­tiv­no. Bi­ra­či oči­gled­no ni­su na­sje­li na “al­ter­na­tiv­ne či­nje­ni­ce”. Ipak, u sje­ni pre­bro­ja­va­nja po­bje­da i po­ra­za vo­de­ćih po­li­tič­kih op­ci­ja, ko­ji se mo­gu re­flek­ti­ra­ti na od­no­se sna­ga u par­la­men­tu i oso­bi­to na (de)mo­ti­va­ci­ju za no­ve par­la­men­tar­ne iz­bo­re, za­ne­ma­ren je ni­kad bo­lji re­zul­tat ne­za­vis­nih kan­di­da­ta ko­ji su pos­ta­li dru­ga naj­ve­ća po­li­tič­ka sna­ga na lo­kal­noj ra­zi­ni, po­tis­nuv­ši s te po­zi­ci­je SDP. Ne­za­vis­ni kan­di­da­ti na ovim su iz­bo­ri­ma osvo­ji­li 95 je­di­ni­ca lo­kal­ne i po­druč­ne sa­mo­upra­ve, 26 vi­še od SDP-a. O kak­vom je is­ko­ra­ku ri­ječ vi­di se po to­mu što su ne­za­vis­ni kan­di­da­ti 2009. osvo­ji­li 46 lo­kal­nih čel­nih po­zi­ci­ja, a 2013. 57. Dak­le, ove su go­di­ne osvo­ji­li sa­mo osam čel­nih po­zi­ci­ja ma­nje ne­go 2009. i 2013. za­jed­no! Gra­do­na­čel­nič­kih po­zi­ci­ja osvo­ji­li su vi­še ne­go na

Po­šte­nje, pra­ved­nost... bi­ra­či ci­je­ne ne­ko vri­je­me, ali ako ne­ma re­zul­ta­ta, vra­ća­ju se spo­sob­ni­ma ma­kar bi­li i kom­pro­mi­ti­ra­ni Iz pri­mje­ra Mos­ta vid­lji­vo je da čak i kad im po­li­tič­ke okol­nos­ti idu na ru­ku, ni­je la­ko “pre­šal­ta­ti” se iz lo­kal­ne u dr­žav­nu po­li­ti­ku, to te­že što je ma­nje po­li­tič­kog is­kus­tva. Po­li­tič­ki po­ten­ci­jal ne­za­vis­nih kan­di­da­ta ne mo­že se sa­mo ta­ko pre­to­či­ti na na­ci­onal­nu ra­zi­nu. Sto­ga je nji­hov us­pjeh na pro­tek­lim iz­bo­ri­ma ipak sa­mo lo­kal­nog ka­rak­te­ra

dva pret­hod­na lo­kal­na iz­bo­ra za­jed­no. Dak­le, sa­da ima­ju jed­nog žu­pa­na, SDP dvo­ji­cu, 19 gra­do­na­čel­ni­ka (SDP 22) i 75 na­čel­ni­ka op­ći­na (SDP 45) i mo­guć­nost da osvo­je i op­ći­nu Sta­ri Grad u tre­ćem kru­gu pro­tiv kan­di­da­ta HDZ-a. Ne­za­vis­ni su kan­di­da­ti u političkim dvo­bo­ji­ma u dru­gom kru­gu lo­kal­nih iz­bo­ra po­tuk­li i kan­di­da­te HDZ-a. Od­ni­je­li su 28 po­bje­da, od ko­jih su ne­ke bol­ne za vo­de­ću stran­ku (Knin, Sinj, Val­po­vo, Ilok...), dok su pre­tr­pje­li 17 po­ra­za od kan­di­da­ta HDZ-a, uz spo­me­nu­ti ne­ri­je­še­ni re­zul­tat. Me­đu­tim, ne­za­vis­ni su ti­me sa­mo uma­nji­li us­pjeh HDZ-a, ko­ji je una­toč tim po­ra­zi­ma u dru­gom kru­gu, ukup­no osvo­jio 269 lo­kal­nih je­di­ni­ca, de­set vi­še ne­go 2013. HDZ od 2009. kad je imao 56 gra­do­na­čel­ni­ka, sa­da je do­šao na njih 62. Ima­ju vi­še i žu­pa­na ne­go na­kon pret­hod­na dva lo­kal­na iz­bor­na cik­lu­sa. I tri op­ći­ne su osvo­ji­li vi­še ne­go 2013. s tim da su ih 2009. ima­li 224. Pre­ma to­mu, gu­bit­ni­ke tre­ba tra­ži­ti drug­dje. U Split­sko-dal­ma­tin­skoj žu­pa­ni­ji gdje je SDP do­ži­vio de­bakl, ne­za­vis­ni su na­kon što su u pr­vom kru­gu osvo­ji­li 11 op­ći­na i gra­do­va, u dru­gom kru­gu ni­su iz­gu­bi­li ni­ti je­dan dvo­boj te za­sad sto­lu­ju u 17 je­di­ni­ca, dok ih SDP ima sve­ga šest. Ne­za­vis­ni pro­di­ru i u Is­tar­skoj žu­pa­ni­ji gdje su osvo­ji­li ukup­no osam je­di­ni­ca, a SDP šest. U Pri­mor­sko-go­ran­skoj za­uze­li su tri gra­do­na­čel­nič­ke po­zi­ci­je (Opa­ti­ja, Del­ni­ce i Vr­bov­sko), ai u Ri­je­ci se Hrvoje Bu­rić pri­ma­kao na sve­ga če­ti­ri ti­su­će gla­so­va raz­li­ke od Voj­ka Ober­s­ne­la. I u Za­dar­skoj žu­pa­ni­ji ne­za­vis­ni su osvo­ji­li osam čel­nih po­zi­ci­ja. Oči­gled­no je da su us­pje­si ne­za­vis­nih kan­di­da­ta u “mor­skim” žu­pa­ni­ja­ma, iz­vor ne­us­pje­ha SDP-a ko­me oti­ma­ju vlast na lo­kal­noj ra­zi­ni. SDP je od la­ni iz­gu­bio pet gra­do­va, dok je 2009. imao još jed­no gra­do­na­čel­nič­ko mjes­to vi­še. S tim da su u SDP-u naj­av­lji­va­li uoči iz­bo­ra 2013. zna­čaj­ni­je pre­uzi­ma­nje vlas­ti na lo­kal­noj ra­zi­ni ko­je se ni ta­da ni­je re­ali­zi­ra­lo, a još ma­nje ove go­di­ne. HNS je od 2013. iz­gu­bio osam op­ći­na, a HSS če­ti­ri i dva gra­da. HSLS je 2009. bio na če­lu šest gra­do­va, pa 2013. u tri, a sa­da sa­mo u Bje­lo­va­ru. Me­đu us­pje­he neo­vis­nih kan­di­da­ta za­pra­vo bi tre­ba­lo ubro­ji­ti i “čo­vje­ka-stran­ku” Mi­la­na Ban­di­ća. Da­ka­ko, ne­za­vis­ni će ima­ti naj­vi­še pro­ble­ma u vo­đe­nju lo­kal­nih po­li­ti­ka jer su u pra­vi­lu osva­ja­li bit­no ma­nje gla­so­va na lis­ta­ma za op­ćin­ske i grad­ske skup­šti­ne, gdje će im tre­ba­ti pu­no vje­šti­ne za pri­do­bi­va­nje ve­ći­ne. O to­mu ka­ko će se sna­la­zi­ti u ne­mir­nim političkim vo­da­ma ovi­sit će ho­će li se trend da­va­nja op­ći­na i gra­do­va na uprav­lja­nje ne­za­vis­nim kan­di­da­ti­ma i nas­ta­vi­ti. Na kon­cu i Most je pod is­tim vje­tro­vi­ma pos­tao jed­na od vo­de­ćih pa ne­ko vri­je­me i vla­da­ju­ća si­la. Iz nji­ho­va pri­mje­ra vid­lji­vo je da čak i kad im po­li­tič­ke okol­nos­ti idu na ru­ku, ni­je la­ko “pre­šal­ta­ti” se iz lo­kal­ne u dr­žav­nu po­li­ti­ku, to te­že što je ma­nje po­li­tič­kog is­kus­tva. Po­šte­nje, pra­ved­nost, so­ci­jal­na osjet­lji­vost... kva­li­te­te su ko­je bi­ra­či ci­je­ne, ali ka­ko nam pri­mje­ri go­vo­ri sa­mo ne­ko vri­je­me. Ako ne­ma re­zul­ta­ta, bi­ra­či se po­na­ša­ju prag­ma­tič­no, za­ne­ma­ru­ju eti­ku te se vra­ća­ju pri­je sve­ga spo­sob­ni­ma, ma­kar bi­li i kom­pro­mi­ti­ra­ni. Po­li­tič­ki po­ten­ci­jal ne­za­vis­nih kan­di­da­ta ne mo­že se sa­mo ta­ko pre­to­či­ti na na­ci­onal­nu ra­zi­nu, a oso­bi­to to ne bi bi­lo mo­gu­će ako bi se usko­ro odr­ža­li par­la­men­tar­ni izbori. Most je oči­gled­no do­bro uočio taj po­ten­ci­jal ko­ji pri­je­ti političkim eli­ta­ma, me­đu­tim, u me­đu­vre­me­nu su i sa­mi pos­ta­li dio tih eli­ta. Sto­ga je us­pjeh ne­za­vis­nih ipak sa­mo lo­kal­nog ka­rak­te­ra.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.