U sa­mo 50 go­di­na Ki­na i SAD za­mi­je­ni­li su ulo­ge

Vecernji list - Hrvatska - - Komentari - Ma­ri­na Še­rić

Do­đe vri­je­me ka­da se ne­ke stva­ri okre­nu na­gla­vač­ke, ka­da oni ko­ji su uvi­jek pro­po­vi­je­da­li pri­mat na­pret­ka odjed­nom i iz ne­poz­na­tih raz­lo­ga pos­ta­nu na­zad­ni i ka­da ne­ki dru­gi, ko­je smo per­ci­pi­ra­li kao na­zad­ne i ne­s­klo­ne no­vi­na­ma, pos­ta­nu na­pred­ni i s vi­zi­ja­ma za bu­duć­nost. Još po­čet­kom 60-ih go­di­na proš­log sto­lje­ća ta­daš­nji ame­rič­ki pred­sjed­nik imao je vi­zi­ju da Ame­ri­ka pos­ta­ne glo­bal­na znans­tve­na si­la, zem­lja ko­ja će ima­ti ta­ko mo­ćan sve­mir­ski pro­gram ko­ji će mo­ći pos­la­ti čo­vje­ka na Mje­sec, a mo­žda čak i da­lje. Kao di­je­te ra­ši­re­nih oči­ju gle­da­la sam pri­je­nos pr­ve ljud­ske šet­nje po Mje­se­cu. Ka­ko o po­li­ti­ci ta­da ni­sam ima­la poj­ma i svi­jes­ti, ra­ke­te, as­tro­na­uti i Mje­se­če­vi mo­du­li za me­ne su bi­li sim­bol ve­li­či­ne, po­gle­da u bu­duć­nost u ko­joj bih mo­žda i ja mo­gla is­pu­ni­ti žar­ku že­lju da ovaj naš tre­ći ka­men­čić od Sun­ca po­gle­dam iz sve­mi­ra. Na­su­prot tim pri­zo­ri­ma s Mje­se­ca mo­gle su se vi­dje­ti snim­ke iz Pe­kin­ga u ko­jem su de­se­ci ti­su­ća is­to odje­ve­nih lju­di pe­da­li­ra­li na bi­cik­li­ma po uli­ca­ma. Da­nas, po­la sto­lje­ća kas­ni­je, sve se pre­okre­nu­lo. Vi­zi­ja ko­ju je imao JFK dav­no se uru­ši­la, a Ame­ri­ka je do­gu­ra­la do Do­nal­da Trum­pa i to­ga da on u 21. sto­lje­ću kao pred­sjed­nik pov­la­či svo­ju zem­lju iz Pa­ri­škog spo­ra­zu­ma te ti­me, u os­no­vi, od­ba­cu­je bu­duć­nost i vra­ća se ne­koj za­pra­vo da­le­koj proš­los­ti u ko­joj je ug­ljen bio naj­važ­ni­ji ener­gent, po­kre­tač i go­ri­vo go­to­vo za sve, pa i za pr­vu in­dus­trij­sku re­vo­lu­ci­ju. No to se do­go­di­lo pri­je 200 go­di­na. Za­to mi ni­ka­ko ni­je jas­no ka­ko Trump u 21. sto­lje­ću ka­ni is­ko­ris­ti­ti ug­ljen da bi Ame­ri­kan­ci­ma otvo­rio mi­li­ju­ne no­vih rad­nih mjes­ta... Is­to­dob­no, Ki­na ra­di na ve­leb­nom pro­jek­tu no­vog Pu­ta svi­le ko­ji mno­gi sma­tra­ju naj­am­bi­ci­oz­ni­jim i naj­ve­ćim ra­zvoj­nim pro­gra­mom u svjet­skoj po­vi­jes­ti, čak ve­ćim i zna­čaj­ni­jim od gla­so­vi­tog Mar­shal­lo­va pla­na. Put obu­hva­ća zem­lje u ko­ji­ma ži­vi 65 pos­to svjet­skog sta­nov­niš­tva, te­žak je vi­še od 900 mi­li­jar­di do­la­ra i je­dan nje­gov zna­tan dio ši­re­nje je ki­ne­ske so­fis­ti­ci­ra­ne teh­no­lo­gi­je za pro­izvod­nju čis­te ener­gi­je iz vje­tra i Sun­ca. Zem­lja, ko­ja u ve­li­koj mje­ri svoj go­le­mi gos­po­dar­ski ra­zvoj mo­že za­hva­li­ti ener­gi­ji iz ug­lje­na, shva­ti­la je da u nje­mu vi­še ne le­ži bu­duć­nost. Ka­da se po­gle­da­ju ne­ki po­da­ci i do­ku­men­ti, pos­ta­je jas­no da je Ki­na stva­ri pos­lo­ži­la ta­ko da joj do­is­ta ne pa­da na pa­met da is­tu­pi iz Pa­ri­škog spo­ra­zu­ma, ne­go gle­da ka­ko da pos­ta­ne glo­bal­ni li­der na tom po­dru­čju. Pr­vi va­žan ko­rak već je na­prav­ljen, a fran­cu­ski pred­sjed­nik Ma­cron svo­jim je vi­ral­nim slo­ga­nom “Uči­ni­mo naš pla­net opet ve­li­kim” za­pra­vo naj­a­vio i ne­ka no­va sa­vez­niš­tva ko­ja će po­či­va­ti na sa­svim dru­gim te­me­lji­ma, po­naj­pri­je oni­ma ko­ji obe­ća­va­ju ne­ku druk­či­ju, su­vre­me­ni­ju i si­gur­ni­ju bu­duć­nost, a ne ne­ki hol­lywo­od­ski po­vra­tak u proš­lost u ko­jem ti­su­će lo­še pla­će­nih jad­ni­ka ži­vot pro­vo­de pod zem­ljom ko­pa­ju­ći ug­ljen. Mo­žda će vr­lo br­zo ki­ne­ski pred­sjed­nik Xi Jin­ping svom ko­le­gi u Bi­je­loj ku­ći pos­la­ti zna­ko­vit tvit: “Ej, Do­nal­de, je l’ ti sti­go ću­mur? Ako ni­je, usko­ro će! Na­ma vi­še ne tre­ba pa ti ga mo­že­mo sla­ti s vre­me­na na vri­je­me da ti ne po­nes­ta­ne”.

Usko­ro bi iz Ki­ne u Bi­je­lu ku­ću mo­gao bi­ti pos­lan tvit: “Ej, Do­nal­de, je l’ ti sti­go ću­mur? Ako ni­je, usko­ro će! Na­ma vi­še ne tre­ba”

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.