Da nes­ta­nu sve knji­ža­re, ni­šta se ne bi pro­mi­je­ni­lo

Nje­gov an­tik­va­ri­jat Ex li­bris sr­ce je ri­ječ­ke kul­tur­ne sce­ne

Vecernji list - Hrvatska - - Komentari - De­nis Derk

Grad Ri­je­ka omo­gu­ćio im je po­volj­ni­ji naj­am grad­skih pros­to­ra, ali Al­go­ri­tam i Pro­fil iš­li su u sku­pi naj­am pri­vat­nih pos­lov­nih pros­to­ra de­nis.derk@ve­cer­nji.net Ne­ki od naj­u­gled­ni­jih gos­ti­ju ri­ječ­kog Vri­ska po­put Cla­udi­ja Ma­gri­sa, Slo­bo­da­na Šnaj­de­ra, Sla­ven­ke Dra­ku­lić, Vla­di­mi­ra Pi­šta­la, Alek­san­dra He­mo­na, Ludwi­ga Ba­uera… fes­ti­val­ske nas­tu­pe ima­ju u pre­li­je­pom i udob­nom an­tik­va­ri­ja­tu Ex li­bris ko­ji vo­di Želj­ko Me­đi­mo­rec. Pi­ta­mo ga mo­že li se u Hr­vat­skoj uop­će us­pješ­no vo­di­ti an­tik­va­ri­jat ili knji­ža­ra? - Mo­že, ako obi­telj to mo­že tr­pje­ti. Da ne­ma ra­zu­mi­je­va­nja mo­je žene, ne bi bi­lo ni an­tik­va­ri­ja­ta. Mi smo još kao deč­ko i cu­ra ulo­ži­li u sta­ri an­tik­va­ri­jat. Ku­pi­li smo pos­lov­ni pros­tor od 30 kva­dra­ta na Kor­ti­lu i pre­ure­di­li ga. Ka­da smo uš­li u ovaj no­vi pros­tor, do­bi­li smo mo­guć­nost or­ga­ni­zi­ra­nja pro­mo­ci­ja, pa čak i ma­njih pred­sta­va. Tu je bi­la Ma­ni Go­to­vac s Gor­kim i ima­li smo dvi­je pred­sta­ve u jed­noj ve­če­ri. Glum­ci su rek­li da im je ovo bio naj­bo­lji am­bi­jent - ka­že Me­đi­mo­rec i is­ti­če da bez po­dr­ške gra­da Ri­je­ke an­tik­va­ri­ma i knji­ža­ri­ma ipak ne bi us­pio. - Za to se iz­bo­rio vi­jeć­nik Bo­žo Mi­mi­ca. Pr­vu sam go­di­nu pla­ćao pu­nu naj­am­ni­nu od 10.200 ku­na i on­da je pri­je če­ti­ri go­di­ne do­ne­se­na ta grad­ska od­lu­ka pa i mi, ali i VBZ i Škol­ska knji­ga, pla­ća­mo po­la ci­je­ne naj­am­ni­ne. To se od­no­si na grad­ske pros­to­re. Pro­fil i Al­go­ri­tam su bi­li u Tower cen­tru gdje je ci­je­na, pret­pos­tav­ljam, ču­do - ka­že Me­đi­mo­rec u či­jem an­tik­va­ri­ja­tu po­nu­da no­vih iz­da­nja iz­no­si tek je­dan pos­to. - Mi smo is­klju­či­vo an­tik­va­ri­jat. Čak i na­ša iz­da­nja dr­ži­mo sa stra­ne. Na­še se knji­ge pro­da­ju u Za­gre­bu i na fa­kul­te­ti­ma, naj­ma­nje u Ri­je­ci - do­da­je Me­đi­mo­rec ko­ji se po­seb­no po­no­si da je la­ni ro­man Želj­ka Ivan­ko­vi­ća „Rat i sje­ća­nje“u iz­da­nju Ex li­bri­sa osvo­jio na­gra­du Ksa­ver Šan­dor Gjal­ski.

Po­no­si se iz­da­nji­ma

- Ivan­ko­vi­ću objav­lju­je­mo sa­bra­na dje­la. Još nam je pre­os­ta­la po­ezi­ja. „Rat i sje­ća­nje“smo pr­vo obja­vi­li u 500 pri­mje­ra­ka i ve­ći­na je tih knji­ga otiš­la u Bos­nu. Ka­da je do­šao Gjal­ski, us­li­je­dio je i ot­kup Mi­nis­tar­stva kul­tu­re, a ima­li smo i pred­stav­lja­nje u Za­gre­bu, Za­bo­ku i Ri­je­ci - ve­li Me­đi­mo­rec. U an­tik­va­ri­ja­tu naj­bo­lje pro­da­ju be­le­tris­ti­ku, lju­bav­ne i kri­mi­na­lis­tič­ke ro­ma­ne. - Žene su nam naj­bo­lji kup­ci. Re­kor­dan broj knji­ga na­kon pro­mo­ci­ja pro­da­la je Ves­na Kr­m­po­tić, a sli­je­de je Dra­go Pil­sel, Da­ša Dr­n­dić… Do­bro je iš­la i Ra­kov­če­va knji­ga „Kvar­ner­ski otoč­ni lu­ci­dar“u iz­da­nju Ex li­bri­sa od ko­je ne­mam vi­še ni­je­dan pri­mje­rak za po­ka­zi­va­nje. Po­no­sim se i sa „Slo­va na dar“u čast Bran­ku Fu­či­ću. To nam je naj­ljep­še iz­da­nje - ka­že Me­đi­mo­rec u či­jem se an­tik­va­ri­ja­tu od 147 če­tvor­nih me­ta­ra pro­da­ju i plo­če i stri­po­vi. U pos­lo­va­nju sve ve­ću ulo­gu ima­ju i web tr­go­vi­ne, me­đu ko­ji­ma je i nji­ho­va. Pi­ta­mo ga ima li Ri­je­ka pre­vi­še ili pre­ma­lo knji­ža­ra? - Po­ne­kad po­mis­lim da je i jed­na knji­ža­ra pre­vi­še za Ri­je­ku, jer gra­đa­ni po­ka­zu­ju ma­lo zna­ti­že­lje kad se ra­di o knji­ga­ma. Ali tre­ba ima­ti na umu da je Ri­je­ka i sve­uči­liš­ni grad. Uvje­ren sam da ne­ma ni­jed­ne knji­ža­re u Hr­vat­skoj ko­ja ima bo­lju fi­lo­zo­fi­ju od nas - is­ti­če Me­đi­mo­rec, ko­ji je iz­ra­ču­nao da bi u an­tik­va­ri­ja­tu tre­ba­li ima­ti 30.000 knji­ga da bi sva­kom sto­tom kup­cu mo­gli re­ći da ima­ju knji­gu ko­ju on tra­ži.

Pri­mjer­ci iz 15. sto­lje­ća

- Knji­ga mo­že tra­ja­ti neo­gra­ni­če­no ako se do­bro ču­va. Naj­sta­ri­ja knji­ga ko­ju smo ima­li je Bi­bli­ja iz 1501. ti­ska­na u Ve­ne­ci­ji. Ima­li smo i „Kon­kor­dan­ci­ju“iz 1521., tj. 1523. go­di­ne Iva­na Du­brov­ča­ni­na na ko­joj je dok­to­ri­rao Bo­na­ven­tu­ra Du­da. Bi­lo je tu i se­dam-osam pr­vih iz­da­nja Mar­ka An­tu­na de Do­mi­ni­sa, senj­skog bi­sku­pa i split­skog nad­bi­sku­pa či­je je ti­je­lo spa­lje­no u Ri­mu - na­bra­ja is­kus­ni an­tik­var, ko­ji je sli­ko­vi­to opi­sao i tre­nu­tač­nu kri­zu. - Ka­da je 1993. ili 1994. Mla­dost za­tvo­ri­la knji­ža­ru na Kor­zu, on­da smo mi u an­tik­va­ri­ja­tu u ma­lom ne­bo­de­ru to za­tva­ra­nje osje­ti­li is­ti dan. Pro­met je od­mah po­ras­tao. Sa­da ka­da su se za­tvo­ri­li Pro­fil i Al­go­ri­tam, a ra­di se o dvi­je ve­li­ke knji­ža­re od ko­jih je jed­na ima­la tri eta­že, ni­smo osje­ti­li ni­kak­vu raz­li­ku u pro­me­tu. Is­pa­da da se ni­šta ne­će pro­mi­je­ni­ti ni ako se za­tvo­re sve knji­ža­re - za­klju­ču­je Me­đi­mo­rec.

Žene su naj­bo­lji kup­ci, a za­ni­ma­ju ih knji­ge Ves­ne Kr­m­po­tić, Dra­ge Pil­se­la, Da­še Dr­n­dić... Pr­vi an­tik­va­ri­jat otvo­rio je s da­naš­njom su­pru­gom dok su još bi­li cu­ra i deč­ko Ex li­bris po­sje­ću­ju naj­ve­ći auto­ri: ovih da­na tu su go­vo­ri­li Ma­gris, He­mon...

Osim slav­nog an­tik­va­ri­ja­ta, Želj­ko Me­đi­mo­rec pod is­tim ime­nom vo­di i na­gra­đi­va­nu nak­la­du

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.