Obra­čun s mi­to­vi­ma Bal­ka­na

Moć­ni “Ja­mi dis­trikt” žal­ce rav­no­prav­no di­je­li na sve tri na­ci­je

Vecernji list - Hrvatska - - Kultura - bo­ja­na.ra­do­vic@ve­cer­nji.net Bo­ja­na Ra­do­vić ZA­GREB

Znans­tve­no “ot­kri­će” naj­sta­ri­jih os­ta­ta­ka ljud­skih pre­da­ka vo­di u no­vi rat na Bal­ka­nu, a Ja­mi­na na­kon sve­ga pos­ta­je za­bav­ni park Obra­čun s cje­lo­kup­nom mi­to­ma­ni­jom Bal­ka­na - to je naj­kra­ći mo­gu­ći opis pred­sta­ve “Ja­mi Dis­trikt”, ko­ja je nas­ta­la u ko­pro­duk­ci­ji be­ograd­skog Bi­tef te­atra, Cen­tra za kul­tu­ru Ti­vat, ma­đar­skog fes­ti­va­la MASZK i no­vo­sad­skog Fir­c­hie Think Tank stu­di­ja, a ko­ju smo gle­da­li u ka­za­li­štu Ke­rem­puh u sklo­pu 41. Da­na sa­ti­re Fa­di­la Ha­dži­ća. Tekst Mi­le­ne Bo­go­vac za­po­či­nje do­sjet­kom: u se­lu Ja­mi­na svjet­ski su znans­tve- ni­ci naš­li do­ka­ze da je ljud­ski rod mno­go sta­ri­ji ne­go što se do sa­da mis­li­lo, te upra­vo iz Ja­mi­ne po­tje­če čo­vje­čans­tvo.

Do­mo­ro­ci su maj­mu­ni

No, Ja­mi­na se – vi­di vra­ga – na­la­zi na tro­me­đi Hr­vat­ske, Bos­ne i Her­ce­go­vi­ne i Sr­bi­je, te on­dje is­tog tre­na po­či­nje bor­ba za os­tat­ke pro­čo­vje­ka, ali i mno­go ogor­če­ni­je i ubo­ji­ti­je svo­ja­ta­nje pret­ka. Bor­ba je to ko­ja vo­di u no­vi rat na Bal­ka­nu, s kob­nim po­s­lje­di­ca­ma ko­je se ne bro­je sa­mo žr­tva­ma na sve tri stra­ne, već i či­nje­ni­com da – ka­da se u su­kob ko­nač­no umi­je­ša UN – Ja­mi­na pos­ta­je za­bav­ni park, onaj u ko­jem dje­ca uče o po­vi­jes­ti, je­zi­ci “do­mo­ro­da­ca” su za­bra­nje­ni, a pre­ži­vje­li sta­nov­ni­ci za­pra­vo glu­me maj­mu­ne i za­ra­đu­ju 300 eura mje­seč­no. Re­da­telj Ko­kan Mla­de­no­vić kroz ovu pri­ču is­tra­žu­je mi­to­ve ko­ji nas okru­žu­ju, od za­bav­nih po­put je li bo­lja Se­ve­ri­na ili Ce­ca, pa do onih mno­go ubo­ji­ti­jih, i kroz sve to is­pi­tu­je po­jam na­ci­je u 21. sto­lje­ću, u vre­me­ni­ma sve­pri­sut­nog i sve­vi­de­ćeg in­ter­ne­ta, re­ality showo­va. Re­zul­tat tih pro­pit­ki­va­nja jet­ka je i moć­na sa­ti­ra ko­ja uda­ra rav­no u gla­vu, žal­ci­ma ko­ji su rav­no­prav­no ras­po­re­đe­ni na sve tri stra­ne, jer auto­ri jas­no po­ru­ču­ju: ne­ma ne­vi­nih, dok pro­pi­tu­ju (čis­tu) krv, po­ri­jek­lo, zem­lju, je­zi­ke, re­li­gi­je, na­ci­onal­ne sve­ti­nje... pa sve do psov­ki. Sve je ov­dje pos­tav­lje­no ta­ko da nam po­ka­že ko­li­ko smo svi mi na Bal­ka­nu za­pra­vo slič­ni, a ne raz­li­či­ti. Ta­ko pred­sta­va do­se­že vr­hu­nac u tre­nuk­tu ka­da iz ins­ti­tu­ta u Edin­bur­g­hu sti­žu na­la­zi kr­vi ko­ji ka­žu: is­ti su, a na­kon to­ga rat­nič­ka krv li­je u po­to­ci­ma.

Punk s et­no­pri­zvu­ci­ma

Na sce­ni su tri sjaj­ne mla­de glu­mi­ce: Isi­do­ra Si­mi­jo­no­vić, Je­le­na Gra­ovac, Ni­na Ne­ško­vić, ko­je u dva sa­ta pred­sta­ve dos­lov­no odra­de i fi­zič­ki zah­tje­van po­sao, jer tem­po pred­sta­ve je ubi­ta­čan. Tu je i na­ra­tor Ne­ma­nja Dra­gaš, te dvo­ji­ca glaz­be­ni­ka: Dže­mal al Ki­sva­ni i Mar­ko Gru­bić, ko­ji glaz­bu Mar­ka Gru­bi­ća, uz jas­no pre­poz­nat­lji­ve et­no­mo­ti­ve, iz­vo­de sna­gom punk sas­ta­va.

Au­to­ri­ca tek­s­ta je Mi­le­na Bo­go­vac, a pred­sta­vu je re­ži­rao Ko­kan Mla­de­no­vić

Sjaj­ne glu­mi­ce: Isi­do­ra Si­mi­jo­no­vić, Je­le­na Gra­ovac i Ni­na Ne­ško­vić

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.