Pred­stav­lje­na “Ku­ća od knji­ga” Pav­la Pav­li­či­ća

Vecernji list - Hrvatska - - Kultura - (mz)

U or­ga­ni­za­ci­ji Hr­vat­ske aka­de­mi­je zna­nos­ti i umjet­nos­ti, Hr­vat­ske sve­uči­liš­ne nak­la­de i Od­sje­ka za kom­pa­ra­tiv­nu knji­žev­nost Fi­lo­zof­sko­ga fa­kul­te­ta Sve­uči­li­šta u Za­gre­bu ju­čer je u pa­la­či HAZU odr­ža­no pred­stav­lja­nje knji­ge “Ku­ća od knji­ga”, zbor­ni­ka ra­do­va u po­vo­du 70. ro­đen­da­na aka­de­mi­ka Pav­la Pav­li­či­ća. O knji­zi su go­vo­ri­li pred­sjed­nik HAZU aka­de­mik Zvon­ko Ku­sić, aka­de­mik Bo­ris Sen­ker te u ime nak­lad­ni­ka Ani­ta Ši­kić, Ivi­ca Ma­ti­če­vić i ured­ni­ca Cvi­je­ta Pav­lo­vić.

Aka­de­mik Pa­vao Pav­li­čić

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.