Slož­na bra­ća ni­žu us­pje­he na svim ži­vot­nim po­lji­ma

Osim što su obi­telj, mno­ga bra­ća i ses­tre za­jed­no su u pos­lu, i ja­ko su us­pješ­ni

Vecernji list - Hrvatska - - Kultura - Ka­ra Modrić

Nji­ho­ve sport­ske pri­če obiš­le su svi­jet, ne sa­mo zbog us­pje­ha već i zbog to­ga što su bra­ća i ses­tre sce­na@ve­cer­nji.net Su­ra­đi­va­ti s čla­no­vi­ma obi­te­lji ili di­je­li­ti s nji­ma is­to za­ni­ma­nje mo­že bi­ti je­dins­tven, di­van, ali i te­žak, iz­a­zo­van i ni­ma­lo lak za­da­tak. Tak­vih pri­mje­ra mo­že­mo na­ći u svi­je­tu, ali i na do­ma­ćoj sce­ni. Di­zaj­ne­ri, pje­va­či, glum­ci, spor­ta­ši i li­kov­ni umjet­ni­ci sa­mo su ne­ki od njih ko­ji već go­di­na­ma dje­lu­ju u is­tom po­dru­čju, a me­đu naj­us­pješ­ni­ji­ma i naj­poz­na­ti­ji­ma za­si­gur­no su ski­ja­ši Ja­ni­ca i Ivi­ca Kos­te­lić.

Naj­lak­še su­rad­nje

- Ako je net­ko zas­lu­žio us­pjeh, on­da je to Ivi­ca. I to 18 pu­ta vi­še od me­ne - svo­je­dob­no je iz­ja­vi­la dvi­je go­di­ne mla­đa Ja­ni­ca o bra­tu, ko­je­mu je sve­srd­na po­dr­ška. Uz us­pješ­ne Kos­te­li­će, ne­mjer­lji­va je i brat­ska lju­bav te su­rad­nja olim­pi­ja­ca i ves­la­ča Mar­ti­na i Va­len­ta Sin­ko­vi­ća. - Lak­še je su­ra­đi­va­ti s njim ne­go s bi­lo kim dru­gim - ka­že Mar­tin. Na lis­ti naj­poz­na­ti­je do­ma­će bra­će ili ses­ta­ra ko­ji sport­ske ka­ri­je­re us­pješ­no gra­de za­jed­no su i bli- zan­ke Lu­ci­ja i Ana Za­ni­no­vić. - Da ni­je bi­lo za­jed­niš­tva i da ni­smo sve sku­pa pro­la­zi­le, do­bre re­zul­ta­te ni­kad ne bi­smo pos­ti­gle. Me­đu na­ma baš ni­kad ni­je bi­lo lju­bo­mo­re - ka­žu us­pješ­ne tek­von­do­aši­ce, ko­je tre­nu­tač­no obje če­ka­ju pri­no­ve. Biv­ši no­go­me­ta­ši, da­nas tre­ne­ri, Ro­bert i Ni­ko Ko­vač, ta­ko­đer su je­dan dru­go­me uvi­jek ve­li­ki os­lo­nac. - Ni­ko bi naj­ra­di­je sve, i to od­mah. Pre­vi­še je upo­ran i go­to­vo ni­kad do kra­ja opu­šten. No vr­lo je po­uz­dan i uvi­jek je tu - re­kao je jed­nom Ro­bert o svom sta­ri­jem bra­tu. I di­zaj­ne­ri­ce, bli­zan­ke Mar­ti­na Čič­ko-Ka­ra­pe­trić i Mo­ra­na Sa­ra­če­vić, ko­je sto­je iza mod­nog bren­da Bo­udo­ir, ci­je­li ži­vot uče za­jed­no.

I sva­đe se la­ko pre­bro­de

- Sva­đa uvi­jek ima, to je sa­svim nor­mal­no. Me­đu­tim, sve nes­po­ra­zu­me ses­tra­ma je uvi­jek lak­še pre­bro­di­ti - is­kre­na je Mo­ra­na. Ide­ja, ali ni ra­da ne ne­dos­ta­je ni u obi­te­lji Na­vo­jec, a poz­na­ta bra­ća glum­ci čak su u tri fil­ma (“Pa­ra­da”, “Vi­so­ka mod­na na­pe­tost” i “Ži­vot je tru­ba”) i glu­mi­la bra­ću. - Vr­lo je za­nim­lji­vo ra­di­ti s Bo­ja­nom, sen­za­ci­ona­lan je glu­mac i vo­lio bih da mi uvi­jek brat igra bra­ta - re­kao je Go­ran, a Bo­jan je o nje­mu ka­zao da je naj­bo­lji sta­ri­ji brat. Tu po­seb­nu ve­zu do­bro je opi­sao glu­mac i re­da­telj Re­ne Me­dve­šek, ko­ji pro­fe­si­ju di­je­li s jed­na­ko poz­na­tim bra­tom Sve­nom. - S lju­di­ma s ko­ji­ma ži­vi­mo ne­ke su stva­ri jed­nos­tav­ni­je i ne zah­ti­je­va­ju pu­no ri­je­či.

Naj­ljep­še je ra­di­ti s čla­no­vi­ma obi­te­lji, ako se i po­sva­đa­mo, br­zo se po­mi­ri­mo, ka­že Ana Za­ni­no­vić U tak­vim od­no­si­ma ne­ma lju­bo­mo­re i je­dan dru­go­ga gu­ra­mo, ka­že Mar­tin Sin­ko­vić

UTORAK, 6. LIP­NJA 2017.

Ni­ko i Ro­bert Ko­vač ne skri­va­ju da su bli­ski

Ses­te Mar­ti­na Čič­koKa­ra­pe­trić i Mo­ra­na Sa­ra­če­vić vo­de mod­ni brend Bo­udo­ir

Va­lent i Mar­tin Sin­ko­vić za­jed­no sla­ve na ves­lač­kim sta­za­ma

Ja­ni­ca i Ivi­ca Kos­te­lić ve­li­ka su si po­dr­ška

Go­ran i Bo­jan Na­vo­jec obo­ža­va­ju za­jed­no glu­mi­ti, i to bra­ću

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.