Ni­ssa­nov ra­di­ka­lan za­okret u seg­men­tu grad­skih auto­mo­bi­la

Opre­mom se gu­ra u vi­šu kla­su, što pra­ti i ci­je­na od 102.257 ku­na

Vecernji list - Hrvatska - - Auto - San­dra Mi­kul­čić san­dra.mi­kul­cic@ve­cer­nji.net ZA­GREB

Mi­cra nu­di in­te­li­gen­tan nad­zor udob­nos­ti, sa­ma ko­či u slu­ča­ju opas­nos­ti, pre­poz­na­je pje­ša­ke, či­ta pro­met­ne zna­ko­ve No­va Mi­cra dio je Ni­ssa­no­ve po­nu­de na na­šem tr­ži­štu. Od­mah od po­čet­ka pro­da­je u po­nu­di su tri mo­to­ri­za­ci­je. Po­čet­nu iz­ved­bu po­kre­će 1,0-li­tre­ni at­mo­sfer­ski mo­tor od 71 KS, a uz po­čet­ni Vi­sia pa­ket opre­me ona sto­ji 102.257 ku­na.

Ben­zi­nac od 90 ko­nja

Oče­ku­je se da će naj­tra­že­ni­ja bi­ti Mi­cra Ac­cen­ta s 0,9-li­tre­nim ben­zin­cem ko­ji ra­zvi­ja 90 ko­nja, a nu­di se po ci­je­ni od 113.031 kn. Di­zel­ske bo­je bra­ni 1,5-li­tre­ni DCi agre­gat od 90 ko­nja, ko­ji uz Vi­sia opre­mu sto­ji 124.120 ku­na. Se­rij­ski no­va Mi­cra, me­đu os­ta­lim, do­no­si auto­mat­sko ko­če­nje u nu­ždi, kli­ma-ure­đaj, audio sus­tav, Blu­eto­oth, put­no ra­ču­na­lo, el. po­di­za­nje sta­ka­la na pred­njim vra­ti­ma, li­mi­ta­tor br­zi­ne, da­ljin­sko cen­tral­no za­klju­ča­va­nje, LED dnev­na svje­tla. Što u po­čet­noj, što u vi­šim ra­zi­na­ma oprem­lje­nos­ti, Mi­cra ima in­te­li­gen­tan nad­zor udob­nos­ti u vož­nji, in­te­li­gen­tan nad­zor pu­ta­nje, Aro­und Wi­ew mo­ni­tor 360 stup­nje­va, in­te­li­gen­tan sus­tav za sp­rje­ča­va­nje iz­la­ska iz voz­nog tra­ka i sus­tav ko­če­nja u nu­ždi s pre­poz­na­va­njem pje­ša­ka, kao i sus­tav pre­poz­na­va­nja pro­met­nih zna­ko­va i sus­tav uprav­lja­nja du­gim svje­tli­ma. Po­vo­dom pu­šta­nja u po­nu­du no­vog mo­de­la, Ni­ssan Mi­cru nu­di uz 0 pos­to ka­ma­ta, pet go­di­na jam­s­tva i tri go­di­ne re­dov­nog odr­ža­va­nja.

Iz­du­ži­la se do pro­sje­ka kla­se

Mi­cra ni­kad ni­je bi­la ve­ća, pros­tra­ni­ja, di­na­mič­ni­ja i atrak­tiv­ni­ja. U od­no­su na pret­hod­ni­cu, pe­ta je ge­ne­ra­ci­ja du­ža čak 17 cm, a s 399 cm du­ži­ne u pro­sje­ku je B seg­men­ta. U nje­zi­nu je ra­zvo­ju Ni­ssan nas­to­jao udo­vo­lji­ti uku­su Eu­rop­lja­na. Mi­cra je ši­ro­ka 174,3 cen­ti­me­tra, a s 145,5 cm vi­si­ne naj­ni­ža je u seg­men­tu. To joj da­je sport­ski štih, a di­na­mič­nos­ti po­ma­žu i agre­si­van pred­nji dio te ku­pe­ov­ska li­ni­ja sa skri­ve­nim kva­ka­ma straž­njih vra­ta. Prt­ljaž­nik pri­ma so­lid­nih 300 li­ta­ra, a uz pra­vi­lan oblik i mo­guć­nost pro­ši­re­nja do 1004 li­ta­ra sa­da je i obi­telj­ski is­ko­ris­tiv. Mi­cra sa­da ima mno­go ve­ća sje­da­la pa će se i vi­ši vo­za­či osje­ća­ti ugod­no. Stra­ga za no­ge ima mjes­ta kao u kon­ku­rent­skim mo­de­li­ma. Ma­te­ri­ja­li su kva­li­tet­ni, za­vr­š­na obra­da uzor­na. Za kup­ce ko­ji se že­le do­dat­no pri­bli­ži­ti pre­mi­umu u po­nu­di su do­dat­ni ukras­ni ma­te­ri­ja­li ko­man­d­ne plo­če u vanj­skoj bo­ji od umjet­ne ko­že ili pre­mi­um tek­s­ti­la. Sre­diš­nji gre­ben kra­si 7-in­č­ni do­dir­ni zas­lon jed­nos­ta­van za ko­ri­šte­nje. Uz do­pla­tu nu­di i na­vi­ga­ci­ju.

GO­DI­NE re­dov­nog odr­ža­va­nja, pet go­di­na jam­s­tva i nu­la pos­to ka­ma­ta po­seb­na je po­nu­da ko­ju je Ni­ssan pri­pre­mio po­vo­dom pu­šta­nja u pro­da­ju no­ve Mi­cre

Mi­cra pe­te ge­ne­ra­ci­je naj­ni­ža je u seg­men­tu, što joj -uz agre­si­van “nos” i ku­pe­ov­sku li­ni­ju kro­va da­je po­se­ban sport­ski štih

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.