Pr­ve dvi­je Gi­uli­je QV do­la­ze u Ri­je­ku i Za­greb

Vecernji list - Hrvatska - - Auto - (sm)

Ia­ko je tre­nut­na po­zor­nost, ka­ko pro­daj­nog osob­lja ta­ko i pro­daj­ne mre­že u Hr­vat­skoj, us­mje­re­na na lan­si­ra­nje no­vog mo­de­la Stel­vio, iz do­ma­ćeg zas­tup­niš­tva mar­ke Al­fa Ro­meo na­gla­ša­va­ju da su pro­tek­log tjed­na pro­da­na pr­va dva pri­mjer­ka per­ja­ni­ce mar­ke Al­fa Ro­meo, Gi­ulie QV sa 510 konj­skih sna­ga. Pr­vi pri­mje­rak od­la­zi pre­ma Ri­je­ci, a dru­gi će uljep­ša­ti za­gre­bač­ke uli­ce. Idu­ći bi se pri­mje­rak usko­ro mo­gao par­ki­ra­ti u Spli­tu.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.