Po­gled na ces­tu, svjež zrak i mir­na vož­nja

Dje­cu nja­vi­še po­ga­đa bo­lest kre­ta­nja, a muč­ni­nu u vož­nji osje­ća­ju čak i zlat­ne ri­bi­ce

Vecernji list - Hrvatska - - Auto - San­dra Mi­kul­čić san­dra.mi­kul­cic@ve­cer­nji.net ZA­GREB

Pro­sje­čan put­nik ko­ji gle­da u ekran muč­ni­nu će osje­ti­ti na­kon de­set mi­nu­ta vož­nje, a lo­še stra­ne kre­ta­nja još su iz­ra­že­ni­je na straž­njoj klu­pi Ma­ma, ta­ta, lo­še mi je... Ovu re­če­ni­cu ni u kon­tro­li­ra­nim uvje­ti­ma vlas­ti­tog do­ma ne že­li­mo ču­ti, a još je go­re kad di­je­te to pro­ci­je­di sa straž­njeg sje­da­la auto­mo­bi­la. Uš­li smo, na­ime, u se­zo­nu učes­ta­li­jih pu­to­va­nja, a nju ka­rak­te­ri­zi­ra i bo­lest kre­ta­nja od­nos­no muč­ni­na ko­ju mno­gi osje­ća­ju u vož­nji.

Gle­da­ti ces­tu is­pred auta

Pro­blem je tim ve­ći ako muč­ni­ne ti­je­kom vož­nje auto­mo­bi­lom osje­ća­ju dje­ca, jer ona mo­ra­ju sje­di­ti na straž­njem sje­da­lu, dak­le ta­mo gdje se naj­vi­še osje­ća­ju po­s­lje­di­ce sta­ni-kre­ni rit­ma vož­nje i za­vo­ji­tih pro­met­ni­ca. Ta­ko­đer, muč­ni­nu u vož­nji po­ti­če i po­gor­ša­va kad je gla­va spu­šte­na jer put­nik igra vi­de­oigre ili gle­da film, a upra­vo to dje­ca i mla­di čes­to ra­de ka­ko bi im vri­je­me ti­je­kom pu­to­va­nja br­že proš­lo. Pro­cje­nju­je se da od bo­les­ti kre­ta­nja pa­ti oko 50 pos­to po­pu­la­ci­je - ne­ki uvi­jek kad se vo­ze, ne­ki po­vre­me­no. Ford je ne­dav­no ra­dio is­tra­ži­va­nje na ovu te­mu, a ono je po­ka­za­lo da put­nik ko­ji gle­da u ekran ti­je­kom kra­ćeg pu­to­va­nja muč­ni­nu po­či­nje osje­ća­ti već na­kon de­set mi­nu­ta. Ovo je is­tra­ži­va­nje ra­đe­no na uzor­ku odras­lih oso­ba, ko­je su ipak u bo­ljoj si­tu­aci­ji od dje­ce - jer mo­gu sje­di­ti spri­je­da, jer mo­gu sa­mi se­be smi­ri­ti i osvi­jes­ti­ti po­tre­bu da di­šu po­la­ko i du­bo­ko te da gle­da­ju rav­no is­pred se­be, po mo­guć­nos­ti u da­lji­nu. Dje­ca se do­dat­no uz­ne­mi­re kad osje­te muč­ni­nu, pos­ta­nu plač­lji­va, po­ku­ša­va­ju se spus­ti­ti u le­že­ći po­lo­žaj, što još br­že do­ve­de do po­vra­ća­nja. Bo­lest kre­ta­nja sto­ga du­go­oče­ki­va­no pu­to­va­nje mo­že pre­tvo­ri­ti u noć­nu mo­ru. Umjes­to da je us­mje­ren na ces­tu, vo­zač pre­ko ra­me­na po­gle­da­va na bo­les­no di­je­te. Na kon­fi­gu­ra­ci­ju ces­te i ko­li­či­nu pro­me­ta ne mo­že­mo utje­ca­ti. Na po­na­ša­nje auto­mo­bi­la u za­vo­ji­ma, od­nos­no in­ten­zi­tet nje­go­va na­gi­nja­nja i lju­lja­nja, mo­že­mo utje­ca­ti mir­ni­jom vož­njom, no os­ta­je či­nje­ni­ca da će put­ni­ci ko­ji pa­te od bo­les­ti kre­ta­nja muč­ni­nu pri­je osje­ti­ti u auto­mo­bi­lu s mek­šim ovje­som.

Be­ba­ma ni­je zlo od vož­nje

Zi­je­va­nje i pro­ble­mi sa slu­hom pr­vi su sig­na­li ko­ji upu­ću­ju na ne­us­kla­đe­nost sig­na­la ko­je mo­zak pri­ma od oči­ju i od sus­ta­va za rav­no­te­žu, smje­šte­nom u unu­tar­njem uhu. Be­be ne pa­te od bo­les­ti kre­ta­nja; ona nas po­ga­đa tek na­kon što pro­ho­da­mo. Od bo­les­ti kre­ta­nja pa­te i ži­vo­ti­nje, pa čak i zlat­ne ri­bi­ce. - Bo­lest kre­ta­nja kom­plek­san je pro­blem. To je pri­rod­na re­ak­ci­ja na ne­pri­rod­nu sti­mu­la­ci­ju i kao tak­vu ju ne mo­že­mo li­je­či­ti. Mo­že­mo sa­mo ubla­ži­ti simp­to­me. Mno­gi vo­za­či sma­tra­ju da nji­ho­va dje­ca ima­ju pro­blem s vož­njom u auto­mo­bi­lu, no dje­ca mo­žda ima­ju pro­blem sa­mo s nji­ho­vim sti­lom vož­nje. Usvo­je li vo­za­či ugla­đe­ni­ji stil vož­nje, bez na­glih ko­če­nja i kre­ta­nja, bez gru­bih po­kre­ta uprav­lja­čem, re­du­ci­rat će se osje­ćaj muč­ni­ne kod dje­ce, a sma­njit će se i po­troš­nja go­ri­va - re­kao je prof. dr. Jel­te Bos, ko­ji u Ni­zo­zem­skoj pro­uča­va per­cep­tu­al­ne i kog­ni­tiv­ne sis­te­me. Ta­ko­đer, ako je neo­p­hod­no da se ti­je­kom pu­to­va­nja gle­da u ekran, tre­ba ga po­zi­ci­oni­ra­ti na po­vi­še­ni po­lo­žaj, ta­ko da se bar s jed­ne stra­ne ekra­na mo­že vi­dje­ti ces­ta is­pred auta. Naj­bo­lja po­zi­ci­ja za ekran je straž­nja stra­na su­vo­za­če­va nas­lo­na za gla­vu. Ta­ko je ma­nja vje­ro­jat­nost da će put­nik ko­ji gle­da u ekran osje­ti­ti muč­ni­nu. U sva­kom slu­ča­ju, put­ni­ka ko­ji ne­ma po­gled na ces­tu is­pred vo­zi­la pri­je će po­go­di­ti bo­lest kre­ta­nja. Sto­ga je bo­lje - ako već ni­je mo­gu­će vo­zi­ti se spri­je­da - sje­di­ti na sre­di­ni straž­nje klu­pe jer ta­ko put­nik gle­da rav­no ces­tu is­pred se­be.

Ma­li put­ni­ci do­dat­no se uz­ne­mi­re kad osje­te muč­ni­nu, pos­ta­nu plač­lji­vi te se si­tu­aci­ja do­dat­no po­gor­ša­va

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.