Do 2019. Q8 i Q4, a do 2020. 3 mo­de­la na stru­ju

Vecernji list - Hrvatska - - Auto - (mlm)

Au­di je po­t­vr­dio da će do 2019. go­di­ne pred­sta­vi­ti dva no­va čla­na Q obi­te­lji – pr­vo ve­li­ki ku­pe SUV Q8, a kas­ni­je i nje­go­va ma­njeg bra­ta Q4, ko­ji­ma će kon­ku­ri­ra­ti Mer­ce­de­so­vim i BMW mo­de­li­ma ko­ji su već u tom seg­men­tu na tr­ži­štu. - Au­di pla­ni­ra lan­si­ra­ti tri no­va elek­trič­na mo­de­la iz e-tron se­ri­je do 2020. go­di­ne, na­kon če­ga će­mo pos­tup­no elek­tri­fi­ci­ra­ti kom­plet­nu na­šu ga­mu auto­mo­bi­la. Ove go­di­ne je fo­kus na na­šim top mo­de­li­ma A7 i A8, ko­ji će bi­ti pred­stav­ljen 11. sr­p­nja u Bar­ce­lo­ni na pr­vom Au­di Sum­mi­tu - re­kao je pred­sjed­nik upra­ve Au­di­ja Ru­pert Stad­ler.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.