Pro­vje­ri prog­no­zu, pla­ti par­king i pro­uči kar­tu gra­da u ko­ji pu­tu­ješ

Ne­ke od naj­bo­ljih mo­bil­nih apli­ka­ci­ja vo­za­či­ma se nu­de bes­plat­no

Vecernji list - Hrvatska - - Auto - Da­li­bor Ra­dić

Ka­ko bis­te ugod­ni­je, jed­nos­tav­ni­je i si­gur­ni­je sti­gli na odre­di­šte, da­nas vam je po­tre­ban sa­mo vaš pa­met­ni te­le­fon auto­mo­to@ve­cer­nji.net Mo­de­ran smar­tp­ho­ne da­nas je go­to­vo ne­za­obi­la­zan dio na­še sva­kod­ne­vi­ce. Nji­me pro­vje­ra­va­mo vi­jes­ti i vre­men­sku prog­no­zu, objav­lju­je­mo što je no­vo na Fa­ce­bo­oku, stav­lja­mo naj­bo­lji sel­fie na Ins­ta­gram, pla­ća­mo ra­ču­ne i ku­pu­je­mo odje­ću, igra­mo igri­ce...

Na­vi­ga­ci­ja u dže­pu

Mo­gli bi­smo ta­ko une­do­gled. Ko­ji god as­pekt na­ših ži­vo­ta sa­gle­da­li, pa­me­tan te­le­fon u nje­mu ima važ­nu ulo­gu. Čak i u vož­nji. Za­hva­lju­ju­ći pa­met­nim te­le­fo­ni­ma, pri­mje­ri­ce, vi­še ne mo­ra­te ku­po­va­ti sku­pe na­vi­ga­cij­ske sus­ta­ve – naj­bo­lji i naj­jef­ti­ni­ji (bes­pla­tan) na­la­zi vam se u dže­pu. Ne mo­ra­te zva­ti HAK ka­ko bis­te saz­na­li sta­nje na ces­ta­ma – pro­vje­ri­te na va­šem zas­lo­nu; vre­men­ska prog­no­za – is­ta stvar. Ukrat­ko, smar­tp­ho­ne je pos­tao vr­lo va­žan dio vo­zač­ke “opre­me”, a za­hva­lju­ju­ći kons­tant­nom na­pret­ku teh­no­lo­gi­ja i mo­bil­nih apli­ka­ci­ja, sva­kih ne­ko­li­ko mje­se­ci po­ja­vi se ne­ka no­va funk­ci­ja ko­ja vam do­dat­no olak­ša­va ži­vot za uprav­lja­čem. Oda­bra­li smo ne­ke od tre­nu­tač­no naj­za­nim­lji­vi­jih i naj­ko­ris­ni­jih mo­bil­nih apli­ka­ci­ja za iOS i An­dro­id ure­đa­je. Naj­bo­lje od sve­ga – sva­ka od ovih apli­ka­ci­ja je bes­plat­na. Da­le­ko naj­kom­plet­ni­ja i naj­ko­ris­ni­ja mo­bil­na apli­ka­ci­ja za vo­za­če upra­vo je ona Hr­vat­skog autok­lu­ba. HAK-ova apli­ka­ci­ja sa­dr­ži sve mo­gu­će in­for­ma­ci­je ko­je mo­že­te za­mis­li­ti i ko­je će vam ikad za­tre­ba­ti, neo­vis­no pu­tu­je­te li po Hr­vat­skoj ili u ino­zem­s­tvo, od­nos­no jes­te li do­ma­ći ili stra­ni ko­ris­nik. Po­red ak­tu­al­nog sta­nja na ces­ta­ma i prog­no­ze pro­me­ta za su­tra­dan, HAK-ova apli­ka­ci­ja nu­di pre­gled sli­ka uži­vo s vi­še od 150 ka­me­ra u Hr­vat­skoj pos­tav­lje­nih na gra­nič­nim pri­je­la­zi­ma, na­plat­nim pos­ta­ja­ma, tra­jek­t­nim pris­ta­ni­šti­ma, a mo­guć je i pre­gled jed­no­mi­nut­ne in­for­ma­tiv­ne emi­si­je “Pro­met in­fo” te pre­gled po­pi­sa ra­dar­skih kon­tro­la.

Auto­mat­ski zo­ve po­moć

Na­da­lje, tko vo­li bi­ti u to­ku s vre­men­skom prog­no­zom i ak­tu­al­nim me­te­oro­lo­škim po­da­ci­ma, bit će ugod­no iz­ne­na­đen apli­ka­ci­jom HRT Me­teo. Put­ni An­đeo, pak, ino­va­tiv­na i hva­le­vri­jed­na apli­ka­ci­ja Oryx Asis­ten­ci­je, u slu­ča­ju nez­go­de auto­mat­ski zo­ve po­moć. Par­king HR olak­šat će pro­ces pla­ća­nja par­ki­ra­nja, a apli­ka­ci­je He­re WeGo i Go­ogle Maps ci­je­nit će vo­za­či ko­ji kar­tu po­je­di­nog po­dru­čja že­le pre­gle­da­va­ti i kad ni­su spo­je­ni na in­ter­net.

Jed­na od naj­poz­na­ti­jih mo­bil­nih apli­ka­ci­ja da­naš­nji­ce nu­di sve bo­lju i pre­ciz­ni­ju na­vi­ga­ci­ju. Go­ogle Maps ne­pre­kid­no se una­pre­đu­je, a me­đu ko­ris­nim funk­ci­ja­ma jest i ona pre­uzi­ma­nja di­je­la kar­te za pre­gle­da­va­nje ka­da nis­te spo­je­ni na in­ter­net.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.