HNS ipak po­pus­tio Ja­ni­či­nom ure­du

Sa­da smo se pri­la­go­di­li tu­ma­če­nju Dr­žav­nog Ure­da za sport, ali mi že­li­mo no­vi za­kon o spor­tu, re­kao je Šu­ker

Vecernji list - Hrvatska - - Auto - Karlo Le­din­ski karlo.le­din­ski@ve­cer­nji.net ZA­GREB

Ne sla­že­mo se s tu­ma­če­njem Sport­ske in­s­pek­ci­je, ža­li­li smo se Us­tav­nom su­du, no kao le­ga­lis­ti pos­tu­pit će­mo pre­ma tim odred­ba­ma, ka­že Vr­ba­no­vić Davor Šu­ker vra­tio se u Hr­vat­sku, na­kon tur­ne­je po SAD-u, a za­tim i od­la­sku na fi­na­le Li­ge pr­va­ka, pr­vi čo­vjek HNS-a sti­gao je u Za­greb na po­če­tak pri­pre­ma za utak­mi­cu s Is­lan­dom, ali i ka­ko bi pred­sje­da­vao ju­če­raš­njom skup­šti­nom Hr­vat­skog no­go­met­nog sa­ve­za. Objas­nio je Šu­ker za­što ga ni­je bi­lo na slav­lji­ma Ri­je­ke, pr­vo m u zad­njem ko­lu HNL-a, a po­tom ni na fi­na­lu hr­vat­skog ku­pa. – Ni­sam nes­tao ne­go ra­dim svoj po­sao. Ma­lo sam se pre­pla­ni­rao, bi­li smo u SAD-u gdje smo ima­li ja­ko us­pješ­nu tur­ne­ju. Pos­li­je to­ga sam imao Iz­vr­š­ni od­bor Ue­fe. Ne­moj­te me sva­đa­ti ni s klu­bo­vi­ma ni­ti s li­gom, bit ću ubu­du­će ov­dje. Ma­lo su se da­tu­mi pok­lo­pi­li. Zna­te da smo 27. svib­nja ima­li utak­mi­cu s Mek­si­kom, ali upu­tio sam čes­tit­ke gos­po­di­nu Mi­ško­vi­ću i svi­ma na sjaj­noj or­ga­ni­za­ci­ji u Va­ra­ždi­nu. Čes­ti­tam Ri­je­ci na zas­lu­že­noj dvos­tru­koj kru­ni, oni su do­kaz ka­ko rad u hr­vat­skom no­go­me­tu uvi­jek do­đe na na­pla­tu. Čes­ti­tam i Da­mi­ru Mi­ško­vi­ću ko­ji je od Ri­je­ke na­pra­vio ve­lik klub. A ne sum­njam da će ova dvos­tru­ka kru­na po­bu­di­ti no­vi mo­tiv kod Di­na­ma – po­ru­čio je Davor Šu­ker.

Ve­ći broj skup­šti­na­ra HNS-a

Na ju­če­raš­njoj sjed­ni­ci skup­šti­ne HNS-a “Šu­ke­ro­va vla­da” mo­ra­la je us­kla­di­li svo­je pos­lo­va­nje sa Za­ko­nom o spor­tu, i to na­kon što ih je na to pri­si­li­lo miš­lje­nje Dr­žav­nog ure­da za sport. – Pri­la­go­di­li smo Sta­tut i us­kla­di­li ga sa Za­ko­nom o spor­tu, a sve to pre­ma miš­lje­nju i tu­ma­če­nju Dr­žav­nog Ure­da za sport. Po­štu­je­mo ins­ti­tu­ci­je dr­ža­ve, i za­to smo ovo us­kla­đe­nje na­pra­vi­li, ali mi će­mo se uvi­jek bo­ri­ti za sport, te se za­la­ga­ti za no­vi Za­kon o spor­tu ko­ji bi sve­obu­hvat­no bio u in­te­re­su klu­bo­va, spor­ta­ši­ca, spor­ta­ša, pa i svih za­ljub­lje­ni­ka u sport. Za­la­že­mo se i za bo­lju in­fras­truk­tu­ru, bo­lje fi­nan­ci­ra­nje spor­ta – po­ru­čio je Šu­ker. Da­mir Vr­ba­no­vić, iz­vr­š­ni di­rek­tor HNS-a, objas­nio je ko­je će to pro­mje­ne u HNS-u nas­ta­ti zbog us­kla­đi­va­nja sa miš­lje­njem Ja­ni­či­nog dr­žav­nog ure­da za sport. – Sre­diš­nji dr­žav­ni Ured za sport do­nio je miš­lje­nje pre­ma ko­jem mo­ra­mo iz­mi­je­ni­ti svoj sta­tut, a u odre­đe­nom di­je­lu iz­mi­je­ni­ti i sas­tav Skup­šti­ne. I sport­ska in­s­pek­ci­ja do­ni­je­la je is­tu tak­vu od­lu­ku. Mi smo pro­tiv to­ga, jer se ne sla­že­mo s ne­kim obraz­lo­že­nji­ma i tu­ma­če­nji­ma to­ga Za­ko­na o spor­tu, i za­to smo pod­ni­je­li i us­tav­nu tuž­bu. Ali, kao le­ga­lis­ti mo­ra­mo pos­tu­pi­ti pre­ma tim odred­ba­ma. Ta­ko da zbog to­ga uvo­di­mo ne­ke iz­mje­ne u bu­du­ći us­troj Skup­šti­ne – re­kao je Vr­ba­no­vić. A pre­ma tim no­vim iz­mje­na­ma po­ve­ćat će se broj skup­šti­na­ra sa 49 na 59. Bu­du­ći sas­tav skup­šti­ne iz­gle­dat će ova­ko: - sva­ki no­go-

Žao mi je što ni­sam bio na pros­la­va­ma Ri­je­ke, no ni­sam nes­tao, već sam bio u LA-u, a po­tom i na Ue­fi­nom IO-u DAVOR ŠU­KER iz­vr­š­ni di­rek­tor HNS-a U Grč­koj su se u no­go­met uple­li vla­da i par­la­ment, to je ja­ko opas­no, ali si­gu­ran sam da će kod vas bi­ti dru­ga­či­je ANGELO RIGOPOULOS Ue­fin čo­vjek ko­ji je ju­čer bio gost na skup­šti­ni HNS-a Ra­do­va­ni: Uz Bu­gar­sku ima­mo naj­lo­ši­ju in­fras­truk­tu­ru, HNS taj pro­blem mo­ra ri­je­ši­ti

met­ni žu­pa­nij­ski sa­vez da­vat će po jed­nog čla­na (ukup­no 21); sva­ki klub Pr­ve HNL da­vat će po dva čla­na (ukup­no 20); klu­bo­vi Dru­ge HNL da­vat će ukup­no dva čla­na, klu­bo­vi Tre­će HNL tri, a klu­bo­vi ni­žih li­ga ukup­no de­set čla­no­va. Po jed­nog pred­stav­ni­ka imat će igra­či (vje­ro­jat­no šef Sin­di­ka­ta no­go­me­ta­ša Da­rio Ši­mić), tre­ne­ri, te žen­ski no­go­met. Sas­tav skup­šti­ne ta­ko će od­sad bi­ti usu­gla­šen sa Za­ko­nom o spor­tu, a je­di­ni Sa­vez ko­ji je to uči­nio i pri­je na­red­be Ja­ni­či­na ure­da je žu­pa­nij­ski sa­vez Split­sko-dal­ma­tin­ske žu­pa­ni­je, ko­jem je na če­lu Vin­ko Ra­do­va­ni.

Po­nos­ni na Ja­ni­cu Kos­te­lić

– Sre­tan sam što je HNS ko­nač­no na dnev­ni red do­nio pri­hva­ća­nje odred­ba o Za­ko­na o spor­tu, ia­ko se iz­vr­š­ni di­rek­tor (op.a. Da­mir Vr­ba­no­vić) oči­to i da­lje to­me opi­re. Svi mo­že­mo bi­ti po­nos­ni što je Ja­ni­ca Kos­te­lić sa svo­jim in­s­pek­ci­ja­ma uči­ni­la sve ka­ko bi se po­čeo po­što­va­ti Za­kon o spor­tu – re­kao je Ra­do­va­ni, te do­dao: – Ape­li­ram na HNS i da poč­ne rje­ša­va­ti go­ru­ći pro­blem no­go­met­ne in­fras­truk­tu­re. Pa mi smo uz Bu­gar­sku naj­lo­ši­ja čla­ni­ca EU po tom pi­ta­nju. Dok to ne ri­je­ši­mo, no­go­met nam ne­će ići na­pri­jed. Na kra­ju je Vr­ba­no­vić za­klju­čio: – Ove pro­mje­ne su sa­mo koz­me­tič­ke pri­ro­de. Ni­šta ne zna­či ni­ti ako bi do­bi­je­mo tu us­tav­nu tuž­bu, važ­no je sa­mo da mi­nis­tar­stvo kra­jem go­di­ne kva­li­tet­no na­pra­vi no­vi Za­kon o spor­tu.

ŠEF HNS-a Davor Šu­ker pr­vo je u ca­su­al iz­da­nju do­če­kao re­pre­zen­ta­tiv­ce pred ho­te­lom AS, a on­da je obu­kao odi­je­lo i oti­šao na skup­šti­nu HNS-a

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.