Hr­vat­ska re­kor­der­ka na 100 me­ta­ra Ma­ja Go­lub Fi­jač­ko po­bi­je­di­la je ovu bo­lest

Vecernji list - Hrvatska - - Sport -

Bo­lest ko­ja je na­pa­la Ni­ko­lu Po­kri­va­ča po­bje­di­va je. Po­ka­za­la je to i na­ša atle­ti­čar­ka Ma­ja Go­lub Fi­jač­ko, re­kor­der­ka na 100 me­ta­ra, njoj je di­jag­nos­ti­ci­raln Hod­g­ki­nov sin­drom dok je bi­la trud­na. Us­pješ­no se opo­ra­vi­la i da­nas za­jed­no s kće­ri lju­di­ma po­ma­že po­ka­zu­ju­ći im vjež­be, sa­vje­tu­ju­ći o pre­hra­ni. Poz­na­ti glu­mac Ge­ne Wil­der ta­ko­đer je, 1999. go­di­ne saz­nao da ima tu bo­lest i opo­ra­vio se. Šest go­di­na kas­ni­je pre­mi­nuo je od pot­pu­no dru­ge bo­les­ti.

Na­ša biv­ša atle­ti­čar­ka Ma­ja Go­lub Fi­jač­ko da­nas po­ma­že lju­di­ma oko tje­lo­vjež­be, pre­hra­ne...

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.