Či­lić ušao u če­t­vr­t­fi­na­le, Mar­tić sta­la na dva po­ena od po­bje­de ži­vo­ta

Pe­tra: Svi­to­li­na u tim tre­nu­ci­ma ni­ti jed­nom ni­je pro­ma­ši­la, po­ka­za­la je zbog če­ga je 6. na svi­je­tu

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - an­ton.fi­lic@ve­cer­nji.net An­ton Fi­lić ZA­GREB

Mar­tić je mo­gla pos­ta­ti dru­ga Hr­va­ti­ca u če­t­vr­t­fi­na­lu Ro­land Gar­ro­sa. Pr­va je Iva Ma­jo­li ko­ja je taj tur­nir i osvo­ji­la 1997. go­di­ne Pr­vi put u ka­ri­je­ri Ma­rin Či­lić ušao je u če­t­vr­t­fi­na­le Ro­land Gar­ro­sa. Mo­ra se priz­na­ti da u osmi­ni fi­na­la ni­je imao te­žak po­sao. Pro­tiv Ke­vi­na An­der­so­na (JAR) do­bio je pr­vi set sa 6:3, u dru­gom po­veo s 3:0, a po­tom je Juž­no­afri­ka­nac pre­dao meč zbog oz­lje­de be­dre­nog mi­ši­ća des­ne no­ge.

Či­lić bo­ga­ti­ji za 340.000 eura

Bez ob­zi­ra na okol­nos­ti, to je ve­li­ka po­bje­da na­šeg te­ni­sa­ča ko­ja Či­li­ća uč­vr­š­ću­je na sed­mom mjes­tu. A i osi­gu­ra­na nov­ča­na na­gra­da ni­je za­ne­ma­ri­va: Ma­rin je od ju­čer bo­ga­ti­ji za 340.000 eura. Od naj­ve­će po­bje­de u ka­ri­je­ri i ula­ska u če­t­vr­t­fi­na­le ovo­go­diš­njeg Ro­land Gar­ro­sa Pe­tru Mar­tić su di­je­li­la sa­mo dva po­ena. U dvo­bo­ju sa šes­tom te­ni­sa­či­com svi­je­ta Eli­nom Svi­to­li­nom Spli­ćan­ka je u tre­ćem se­tu ima­la 5:2 vod­stvo u ge­mo­vi­ma i 30:0 na su­par­ni­čin ser­vis. Bi­la je pu­no bo­lja igra­či­ca na te­re­nu i oče­ki­va­la se - eg­ze­ku­ci­ja. A on­da kao da se do­go­di­lo bu­đe­nje iz pre­li­je­pog sna, Ukra­jin­ka je za­igra­la suk­lad­no pla­sma­nu ko­ji ima (ove je go­di­ne osvo­ji­la čak če­ti­ri tur­ni­ra), a Pe­tri kao da se skra­ti­la ru­ka. Svi­to­li­na je - sa­da već snaž­nim i pre­ciz­nim udar­ci­ma - osvo­ji­la pet ge­mo­va u ni­zu (dok je Pe­tra u tom raz­dob­lju osvo­ji­la sa­mo če­ti­ri po­ena) i na kra­ju je 22-go­diš­nja Ukra­jin­ka po­bi­je­di­la sa 4:6, 6:3, 7:5 (na­kon dva sa­ta i pet mi­nu­ta igre) te uš­la u če­t­vr­t­fi­na­le u ko­jem je oče­ku­je tre­ća no­si­te­lji­ca Ru­munj­ka Si­mo­na Ha­lep ko­ja je sa 6:1, 6:1 na­di­gra­la Špa­njol­ku Car­lu Su­arez Na­var­ro. Šte­ta, ve­li­ka šte­ta! Ne že­li­mo us­t­vr­di­ti da je Pe­tra pro­pus­ti­la pri­li­ku ži­vo­ta, da­le­ko od to­ga, bit će ih si­gur­no još, ali da će još du­go ža­li­ti za “ka­pi­tal­cem” ko­ji joj se nu­dio, to si­gur­no. A do 5:2 odi­gra­la je od­lič­no, pa­met­no i smi­re­no, po­seb­no u pr­vom i tre­ćem se­tu. Uz os­ta­lo, Mar­tić je mo­gla pos­ta­ti dru­ga hr­vat­ska te­ni­sa­či­ca ko­ja se pro­bi­la do če­t­vr­t­fi­na­la u Ro­land Gar­ro­su, na­kon Ive Ma­jo­li, pa­ri­ške po­bjed­ni­ce iz 1997. go­di­ne, ko­ja je po­s­ljed­nji put me­đu osam naj­bo­ljih u Pa­ri­zu bi­la 1998. go­di­ne. - Ne mo­gu re­ći da me ne bo­li. Bi­la sam sa­mo dva po­ena od ve­li­ke po­bje­de. No, u dru­gu ru­ku, ona je odi­gra­la ek­s­trem­no do­bro u tim tre­nu­ci­ma. Ni­je pro­ma­ši­la ni­ti jed­nu lop­tu. Na kra­ju me­ča je do­ka­za­la zbog če­ga je pe­ta te­ni­sa­či­ca svi­je­ta - ka­za­la je Pe­tra na­kon me­ča ko­ji ju je mo­gao odves­ti u te­ni­sku or­bi­tu. Ne mis­li da je mo­gla bi­lo što pro­mi­je­ni­ti... - Ne mo­gu se­bi za­mje­ri­ti ne­što po­seb­no, ni­sam pres­ta­la igra­ti, bo­ri­la sam se, no ona je na­pros­to pos­ta­la ne­po­gre­ši­va i ne­uhvat­lji­va. Pos­ta­la je agre­siv­ni­ja, a ima­la je i sre­će: ne­ko­li­ko je lop­ti za­vr­ši­lo na sa­moj cr­ti. Na­pros­to si­tu­aci­ja se ni­je ra­zvi­ja­la me­ni u ko­rist. Ta­ko gle­da­no od­la­zim iz Pa­ri­za po­nos­na na se­be zbog ono­ga što sam pru­ži­la u ovom me­ču, ali i na ci­je­lom tur­ni­ru. Mis­lim da sam os­ta­vi­la po­zi­ti­van do­jam - na­po­me­nu­la je Pe­tra. Mo­žda, ipak, kad se sleg­nu doj­mo­vi i stras­ti, svi shva­ti­mo da je 26-go­diš­nja “ma­la iz Du­ća” na­pra­vi­la od­li­čan re­zul­tat u Pa­ri­zu. Pos­ti­gla je šest po­bje­da (tri u kva­li­fi­ka­ci­ja­ma), do­ka­za­la da se kad je zdra­va mo­že nad­me­ta­ti i s naj­bo­ljim te­ni­sa­či­ca­ma svi­je­ta. Sti­gla je u Pa­riz kao 290. igra­či­ca svi­je­ta, a iz nje­ga od­la­zi kao 126. na WTA lis­ti, bo­ga­ti­ja za 175.000 ame­rič­kih do­la­ra tur­nir­ske na­gra­de i sa sa­mo­po­uz­da­njem ve­li­kim kao ku­ća za nas­ta­vak se­zo­ne. Hr­va­ti­ca je ipak svo­jom igrom, po­seb­no maj­stor­ski skra­će­nim lop­ta­ma, osvo­ji­la na­vi­ja­če u Ro­land Gar­ro­su ko­ji su je s te­re­na is­pra­ti­li skan­di­ra­njem: “Pe­tra, Pe­tra!”.

Le­đa su do­bro, ne bo­le

Pre­ma pri­jaš­njem ras­po­re­du Mar­ti­će­va je ovaj tje­dan tre­ba­la nas­tu­pi­ti u Bo­lu na Bra­ču, na tur­ni­ru iz ka­te­go­ri­je WTA 125. Ima­la je re­zer­vi­ra­nu po­ziv­ni­cu or­ga­ni­za­to­ra, no sad su se ne­ke stva­ri pro­mi­je­ni­le. Pe­tra je u raz­go­vo­ru za HRT naj­a­vi­la do­la­zak ku­ći u Split i kra­ći od­mor. A pos­li­je će vi­dje­ti što će. Naj­važ­ni­je je da joj le­đa vi­še ne pra­ve pro­ble­me.

Sti­gla je kao 290. a iz Pa­ri­za od­la­zi kao 126. na svi­je­tu - Pe­tra Mar­tić

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.