Čer­var je ne­kad imao Ba­li­ća, sa­da ima nje­go­va na­s­ljed­ni­ka

Li­no Čer­var vo­li Cin­dri­ća, za­jed­no će po nas­lov na EP-u 2018.

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - da­mir.mr­vec@ve­cer­nji.net Da­mir Mr­vec ZA­GREB

Lu­ka Cin­drić bio je sa­svim so­li­dan no­go­me­taš, no ne bi osvo­jio Li­gu pr­va­ka, ali je na vri­je­me oti­šao u ru­ko­met i to u nje­mu i os­tva­rio Lu­ka Cin­drić (24) bio je so­li­dan no­go­me­taš, no te­ško da bi igra­ju­ći no­go­met osvo­jio Li­gu pr­va­ka. I sre­ća je što se na vri­je­me od­lu­čio za ru­ko­met. No­go­met­ne trav­nja­ke u Ogu­li­nu br­zo je za­mi­je­nio ru­ko­met­nom dvo­ra­nom, pr­vo u Ogu­li­nu i Se­nju, a po­tom u Kar­lov­cu. I ni­je mu bi­lo te­ško sva­ki dan pu­to­va­ti iz Ogu­li­na na tre­nin­ge u Karlovac i na­zad. U Kar­lov­cu je bio je­dan od naj­važ­ni­jih igra­ča. Je­dan od naj­bo­ljih stri­je­la­ca hr­vat­ske li­ge, a igra na mjes­tu sred­nja­ka. PPD Za­greb i nje­go­vi tre­ne­ri ni­su ga pri­mi­je­ti­li. Ali ga je uočio Li­no Čer­var i 2015. do­veo u skop­ski Me­ta­lurg. I u Ma­ke­do­ni­ji po­či­nje pri­ča o deč­ku ko­ji je u ne­dje­lju 4. lip­nja 2017. osvo­jio ru­ko­met­nu Li­gu pr­va­ka. – Ka­da me Li­no po­zvao da do­đem k nje­mu u Me­ta­lurg i igram u Ligi pr­va­ka, ni­sam mo­gao vje­ro­va­ti. Br­zo smo se naš­li za za­jed­nič­kim sto­lom, Li­no, moj otac i ja. I sve smo se br­zo do­go­vo­ri­li – ka­že Cin­drić. Pr­vi put oti­šao je da­le­ko od ku­će. Opet, ni­je Skop­lje na kraj svi­je­ta. Avi­onom za 90 mi­nu­ta. Bi­lo je Lu­ki u po­čet­ku ma­lo te­ško. Tre­bao se pri­vik­nu­ti na no­vi na­čin ži­vo­ta. Mo­rao je sam do­no­si­ti od­lu­ke, sam rje­ša­va­ti pro­ble­me. Ali je igrao sjaj­no. Li­no je uvi­jek imao nos za do­brog igra­ča. Uos­ta­lom, ubr­zo je iz Kar­lov­ca do­veo i Vu­ku Bo­ro­za­na, ko­ji je za­jed­no s Cin­dri­ćem osvo­jio ove se­zo­ne Li­gu pr­va­ka. Me­ta­lurg je te 2015. go­di­ne do­šao do če­t­vr­t­fi­na­la Li­ge pr­va­ka i Lu­ki­ne igre ubr­zo su obiš­le Eu­ro­pu. Svat­ko je znao za Ogu­lin­ca i nje­go­ve sjaj­ne pro­do­re je­dan na jed­no­ga. A ima i do­bar šut. Osje­tio je to naj­bo­lje Pe­rez, vra­tar Bar­ce­lo­ne, ko­jeg je Cin­drić uhva­tio na spa­va­nju u po­s­ljed­njim tre­nu­ci­ma po­lu­fi­nal­ne utak­mi­ce.

Ba­bić mu je vje­ro­vao

– I on­da se do­go­di­la sport­ska ne­sre­ća. Me­ta­lurg je os­tao bez fi­nan­ci­ja, doš­lo je do po­bu­ne igra­ča i svi su do­bi­li is­pis­ni­ce. Svi osim me­ne. Mje­se­ci su pro­la­zi­li a ja ni­ti sam igrao ni­ti sam mo­gao ka­mo oti­ći. A po­nu­da je, hva­la bo­gu, bi­lo dos­ta. Ni­šta, mo­rao sam bi­ti strp­ljiv i če­ka­ti da mi is­tek­ne ugo- vor. Za to sam vri­je­me sam tre­ni­rao i pri­pre­mao se za slje­de­ću se­zo­nu – is­tak­nuo je Lu­ka. U tom raz­dob­lju htio ga je do­ves­ti PPD Za­greb. Ba­rem na po­lu­se­zo­nu, ali se ni­su naš­li. Re­agi­rao je Var­dar i nje­gov gaz­da, Rus Sam­so­njen­ko. Po­mo­gao je da Me­ta­lurg od­mah da­de do­ku­men­te i do­veo ga u svoj sas­tav. U tom tre­nut­ku na mjes­tu sred­njeg vanj­skog Var­dar je imao na­šeg igra­ča Igo­ra Ka­ra­či­ća. I pr­ve se­zo­ne Cin­drić je uglav­nom gri­jao klu­pu i ula­zio po po­tre­bi. Ili za na­gra­du ka­da je su­par­nik gu­bio s de­se­tak raz­li­ke. No, ma­lo-po­ma­lo i tre­ner Ra­ul Gon­za­les uvi­dio je ka­kav se dra­gulj skri­va u Lu­ki Cin­dri­ću i po­čeo je ove se­zo­ne gra­di­ti igru oko nje­ga. Bio je to pun po­go­dak. I ne sa­mo da je Lu­ka is­tis­nuo Ka­ra­či­ća iz pr­ve pos­ta­ve ne­go ga is­tis­nuo i iz hr­vat­ske re­pre­zen­ta­ci­je. Svjet­sko pr­vens­tvo u Fran­cu­skoj, u si­ječ­nju ove go­di­ne, tre­ba­lo je bi­ti nje­go­va eks­plo­zi­ja. U vi­zi­ji ta­daš­njeg iz­bor­ni­ka Želj­ka Ba­bi­ća Cin­drić je tre­bao bi­ti ključ­ni igrač u na­pa­du se­dam na šest. On je tre­bao bi­ti taj ko­ji bi lop­te do­da­vao Ma­ri­ću na cr­ti, ali i na­šim vanj­skim pu­ca­či­ma Duv­nja­ku, Ma­mi­ću i Ste­pan­či­ću. No, vi­zi­ja je pa­la u vo­du onog tre­nut­ka ka­da se Ma­ri­no Ma­rić oz­li­je­dio. Vu­kao nas je Cin­drić ko­li­ko je mo­gao, do­gu­rao nas do po­lu­fi­na­la. Os­ta­lo je po­vi­jest, onaj pro­ma­še­ni sed­me­rac Zlat­ka Hor­va­ta, iz­gub­lje­na bron­ca u igri sa Slo­ve­ni­jom na­kon plus osam.

Ra­ul Gon­za­les je du­go dvo­jio je li Cin­drić igrač od­lu­ke? Naš igrač mu je u Köl­nu dao od­go­vor

U Ki­el­ce 2018. go­di­ne

– Osva­ja­njem Li­ge pr­va­ka na­dok­na­đe­ne su sve bol­ne ra­ne sa Svjet­skog pr­vens­tva. Mo­ra­lo se i me­ni neg­dje vra­ti­ti – is­t­ka­nuo je Lu­ka. Još će igra­ti jed­nu se­zo­nu u Var­da­ru, a po­tom ide u Ki­el­ce. U lje­to 2018. se­li se u Polj­sku gdje će za­mi­je­ni­ti Uro­ša Zor­ma­na na mjes­tu or­ga­ni­za­to­ra igre. A pri­je od­la­ska u Polj­sku že­li s Hr­vat­skom do­ći do me­da­lje na Eu­rop­skom pr­vens­tvu ko­jem smo do­ma­ći­ni u si­ječ­nju 2018. go­di­ne. Li­no Čer­var do­bio je s nji­me vo­đu, bez ob­zi­ra na Do­ma­go­ja Duv­nja­ka. Ne, ni­je Cin­drić kon­ku­ren­ci­ja Duv­nja­ku ko­ji će igra­ti na mjes­tu li­je­vog vanj­skog igra­ča, na ko­je­mu igra i u Ki­elu. Čer­var je osva­jao me­da­lje ima­ju­ći Iva­na Ba­li­ća. Je li sa­da vri­je­me za no­ve Čer­va­ro­ve me­da­lje, ovaj put uz Lu­ku Cin­dri­ća? Od­go­vor će­mo saz­na­ti pot­kraj si­ječ­nja.

Ve­li­ko slav­lje na skop­skim uli­ca­ma na­kon pe­nja­nja na europ­ski vrh

Lu­ka Cin­drić no­vi je ve­li­ki ju­nak ma­ke­don­skih na­vi­ja­ča

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.