Elez u Sc­hal­ke, Ku­lu­šić oti­šao, Ris­tov­ski na me­ti

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - (rj)

Na­kon što je Ri­je­ka osvo­ji­la nas­lov pr­va­ka, bi­lo je jas­no da će za nje­zi­ne igra­če bi­ti mno­go za­ni­ma­nja. Naj­vi­še se go­vo­ri­lo o An­dri­ja­še­vi­ću, Bra­da­ri­ću, Ga­vra­no­vi­ću, no pr­vi je kao slo­bo­dan igrač mom­čad na­pus­tio sto­per An­te Ku­ku­šić. Ma­tjaž Kek bi mo­gao os­ta­ti i bez Jo­su­ipa Ele­za, ovaj sto­per je bli­zu od­la­sku u Sc­hal­ke, po­t­vr­di­li su tu mo­guć­not i na Ru­je­vi­ci. Ste­fan Ris­tov­ski, des­ni bek Ri­je­ke, na me­ti je Ein­trac­h­ta na­šeg Ni­ke Ko­va­ča, ali bit ću tu bor­be jer bi ga u svo­jim re­do­vi­ma na­vod­no ra­do vi­dje­li i Feye­no­ord i Be­tis.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.