Agro­kor po­ja­čao ope­ra­tiv­ni tim, služ­be­no pred­stav­ljen i Zvo­ni­mir Mr­šić

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

No­va struk­tu­ra uprav­lja­nja ope­ra­tiv­nim pos­lo­va­njem te­me­lji se na ključ­nim pos­lov­nim gru­pa­ma Agro­ko­ra – ma­lo­pro­da­ji, hra­ni i po­ljo­pri­vre­di, uz do­da­tak pos­lo­va ve­za­nih uz por­t­felj imo­vi­ne, kao i gru­pe pos­lo­va fi­nan­ci­ja i stra­te­gi­je. U pro­tek­lim tjed­ni­ma ime­no­va­ni su Vla­di­mir Boš­njak, sa­vjet­nik iz­van­red­nog po­vje­re­ni­ka za pos­lo­ve fi­nan­ci­ja i stra­te­gi­je, Vla­do Čon­dić Ga­li­ni­čić, sa­vjet­nik za po­ljo­pri­vre­du, i Ire­na We­ber, sa­vjet­ni­ca za imo­vin­ski por­t­felj i non-co­re pos­lo­va­nje. No­vi je pred­sjed­nik upra­ve Kon­zu­ma Slav­ko Le­dić, a nje­gov naj­u­ži tim či­nit će tro­čla­na upra­va – Ines Lo­zić, Zo­ran Mi­tre­ski i Ivan Šan­to­rić. Do­sa­daš­nji pred­sjed­nik upra­ve Kon­zu­ma Teo Vuj­čić pos­ta­je sa­vjet­nik za ukup­nu ma­lo­pro­da­ju. Ti­mu se pri­dru­žio i Zvo­ni­mir Mr­šić, ko­ji je ime­no­van sa­vjet­ni­kom iz­van­red­nog po­vje­re­ni­ka za pos­lov­nu gru­pu hra­na u Agro­ko­ru. Ti­me je, ka­žu u Agro­ko­ru, za­okru­žen pro­ces znat­nog ja­ča­nja uprav­ljač­kog ti­ma i us­pos­tav­lja­nje struk­tu­re ko­ja će omo­gu­ći­ti us­pješ­no uprav­lja­nje ope­ra­tiv­nim pos­lo­va­njem.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.