Na­kon mje­sec da­na stan­ke zbog iz­bo­ra zas­tup­ni­ci da­nas nas­tav­lja­ju rad ak­tu­al­cem

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Tea Ro­mić tea.ro­mic@ve­cer­nji.net ZA­GREB

Za oče­ki­va­ti je da će ve­ći­na ak­tu­al­nog pri­je­pod­ne­va, ba­rem ako se pi­ta opor­bu, bi­ti po­sve­će­na pres­la­ga­nju i ključ­nim pro­ble­mi­ma

Na­kon mje­sec da­na stan­ke zbog lo­kal­nih iz­bo­ra zas­tup­ni­ci se da­nas vra­ća­ju u sa­bor­ske klu­pe, a rad će po­če­ti ak­tu­al­nim pri­je­pod­ne­vom. Tu pri­go­du da pos­tav­lja­ju pi­ta­nja pred­sjed­ni­ku Vla­de An­dre­ju Plen­ko­vi­ću te mi­nis­tri­ma opor­ba će za­si­gur­no is­ko­ris­ti­ti ka­ko bi pre­mi­je­ra pro­zi­va­la jer još ni­je pred­lo­žio no­va če­ti­ri mi­nis­tra, toč­ni­je za­mje­ne za Mos­to­ve mi­nis­tre ko­je je smi­je­nio kra­jem trav­nja. Pre­mi­jer je po­s­ljed­nji dan ra­da Sa­bo­ra u svib­nju, ka­da je na­kon os­tav­ke do­ta­daš­njeg pred­sjed­ni­ka Sa­bo­ra, Mos­to­va Bo­že Pe­tro­va, iz­a­bran no­vi, HDZov Gor­dan Jan­dro­ko­vić, naj­a­vio da će no­ve mi­nis­tre pred­lo­ži­ti na slje­de­ćoj sjed­ni­ci. Ona po­či­nje da­nas, no ju­čer u Sa­bor još ni­su pris­ti­gli pri­jed­lo­zi no­vih mi­nis­ta­ra. Pre­ma pro­ce­du­ri, o no­vim mi­nis­tri­ma, ka­da do­đe nji­hov pri­jed­log, ne ras­prav­lja Sa­bor, već ma­tič­ni od­bo­ri, a Sa­bor ih on­da sa­mo po­t­vr­đu­je gla­so­va­njem.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.