Žu­pan Milinović za­tra­žio mi­ro­va­nje man­da­ta

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (h)

Sa­bor­sko Man­dat­no-imu­ni­tet­no po­vje­rens­tvo u sri­je­du će od­lu­či­va­ti o zah­tje­vu HDZ-ova Dar­ka Mi­li­no­vi­ća da mu se zas­tup­nič­ki man­dat sta­vi u mi­ro­va­nje jer je iz­a­bran za žu­pa­na, a to je duž­nost nes­po­ji­va sa zas­tup­nič­kom. Milinović je za žu­pa­na Lič­ko-senj­ske žu­pa­ni­je iz­a­bran već u pr­vom kru­gu, uvjer­lji­vo po­bi­je­div­ši. U dru­gom kru­gu, 4. lip­nja, za žu­pa­ne Split­sko-dal­ma­tin­ske i Osječ­ko-ba­ranj­ske žu­pa­ni­je iz­a­bra­na su još dvo­ji­ca HDZ-ovih zas­tup­ni­ka Bla­žen­ko Bo­ban i Ivan Anu­šić, što zna­či da će i oni mo­ra­ti ri­je­ši­ti pi­ta­nje nes­po­ji­vos­ti duž­nos­ti.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.