Mo­ra­mo ini­ci­ra­ti pro­jek­te ko­ji do­no­se rad­na mjes­ta

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (bbr)

Pred­sjed­nik vu­ko­var­skog HDZ-a Da­mir Bar­na, ko­ji je iz­a­bran za do­žu­pa­na Vu­ko­var­sko-sri­jem­ske žu­pa­ni­je, re­kao je ju­čer da je HDZ u ne­dje­lju u Vu­ko­va­ru pos­ti­gao je­dan od naj­bo­ljih re­zul­ta­ta uop­će u Hr­vat­skoj. Is­tak­nuo je da je 62 pos­to bi­ra­ča iz Vu­ko­va­ra glas da­lo žu­pa­nu Bo­ži Ga­li­ću. – Mo­ra­mo ini­ci­ra­ti pro­jek­te ko­ji će do­ves­ti do otva­ra­nja no­vih rad­nih mjes­ta – re­kao je Bar­na. Na upit ka­ko će funk­ci­oni­ra­ti sa žu­pa­nom Ga­li­ćem, s ob­zi­rom na su­kob i broj­ne te­ške iz­ja­ve, Bar­na je re­kao da tu za­pra­vo ni­je bi­lo su­ko­ba, ne­go sa­mo iz­no­še­nja raz­li­či­tih miš­lje­nja.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.