Od su­bo­te na sna­zi za­bra­na iz­vo­za hras­to­vih tru­pa­ca na dvi­je go­di­ne

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (jra)

Od su­bo­te na sna­gu stu­pa na­red­ba o za­bra­ni iz­vo­za hras­to­vih tru­pa­ca iz Hr­vat­ske na dvi­je go­di­ne, naj­a­vio je mi­nis­tar po­ljo­pri­vre­de To­mis­lav To­lu­šić na 14. drv­no-teh­n­no­lo­škoj kon­fe­ren­ci­ji u Opa­ti­ji. Do­ma­ći dr­vo­pre­ra­đi­va­či tvr­de da ova mje­ra do­la­zi u pra­vi tre­nu­tak s ob­zi­rom na to da fi­na­lis­ti­ma u sek­to­ru ne­dos­ta­je kva­li­tet­nih tru­pa­ca, dok ih pre­pro­da­va­či od Hr­vat­skih šu­ma ku­pu­ju po pov­la­šte­nim ci­je­na­ma i sku­po pro­da­ju u ino­zem­s­tvu. No mi­nis­tar objaš­nja­va ka­ko se za­bra­na od­no­si sa­mo na hras­to­ve trup­ce. – Hrast je iz­nim­no ugro­žen hras­to­vom mre­žas­tom stje­ni­com u čak 14 žu­pa­ni­ja i pri­je­ti mu uni­šte­nje te je cilj na­red­be spri­je­či­ti dalj­nje ši­re­nje štet­ni­ka. S ob­zi­rom na tvrd­nje da u ovoj dr­ža­vi nit­ko, ama baš nit­ko ne iz­vo­zi ne sa­mo hras­to­ve, ne­go i os­ta­le trup­ce, za­bra­na ne­će ni­ko­me pro­uz­ro­či­ti ni­kak­ve pro­ble­me – ka­zao je To­lu­šić. Pre­ra­da dr­va i pro­izvod­nja na­mje­šta­ja os­tva­ru­ju 3,6 pos­to hr­vat­skog BDP-a, a u iz­vo­zu su­dje­lu­ju s 10,4%.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.