U tor­bi no­sio 300.000 eura za Sa­na­de­rov BMW

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (ija)

– Ka­da sam 2004. pu­to­vao u Mün­c­hen, moj pri­ja­telj Mla­den Ba­ri­šić za­mo­lio me da sa so­bom po­ne­sem jed­nu tor­bu. I po­nio sam je. U njoj je bi­lo 300.000 eura, a taj sam no­vac upla­tio na bla­gaj­ni BMW-a – ka­zao je An­đel­ko Ga­vra­no­vić svje­do­če­ći ju­čer u nas­tav­ku po­nov­lje­nog su­đe­nja za afe­ru Fi­mi me­dia na za­gre­bač­kom Žu­pa­nij­skom su­du. Ri­ječ je o nov­cu ko­jim je kup­ljen Sa­na­de­rov blin­di­ra­ni BMW, a 2012. na pr­vom su­đe­nju Ga­vra­no­vić je svje­do­čio i da je pre­šao ne­ko­li­ko gra­ni­ca ne zna­ju­ći da u tor­bi no­si 300.000 eura. Pri tom je is­ka­zu os­tao.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.