Očaj­ni No­vo­gra­diš­ča­ni da­ni­ma bez pit­ke vo­de

Vecernji list - Hrvatska - - 0-24 - (vb)

Iz Slav­če, ko­ja se bri­ne o vo­do­ops­kr­bi i odvod­nji, po­ru­ču­ju da ra­de na ot­kla­nja­ju kva­ra Sta­nov­ni­ci No­ve Gra­di­ške već ne­ko­li­ko da­na ima­ju pro­ble­ma u ops­kr­bi pit­kom vo­dom. Od pet­ka 2. lip­nja ne pi­ju vo­du iz sla­vi­ne, a u njoj se zbog za­mu­će­nos­ti ne že­le ni ku­pa­ti. Zbog puk­nu­ća glav­nog vo­do­ops­kr­b­nog cje­vo­vo­da za ci­je­lo dis­tri­bu­tiv­no po­dru­čje tvrt­ke Slav­ča, ko­ja se bri­ne o vo­do­ops­kr­bi i odvod­nji, po­je­di­ni di­je­lo­vi gra­da i sta­na­ri vi­ših ka­to­va zgra­da i da­lje ne­ma­ju vo­de. Do pu­ca­nja ci­je­vi doš­lo je u bli­zi­ni fil­trir­ni­ce aku­mu­la­ci­je Ba­či­ca, a zbog ve­li­či­ne ošte­će­nja i du­bi­ne na ko­joj je nas­ta­lo kvar još uvi­jek ni­je sa­ni­ran. Gra­đa­ni tre­nu­tač­no ko­ris­te vo­du iz Re­gi­onal­nog vo­do­vo­da Da­vor – No­va Gra­di­ška i vo­do­vo­da Nov­ska. Iz Slav­če su se ogla­si­li pri­op­će­njem u ko­jem na­vo­de ka­ko u ovom tre­nut­ku ne mo­gu is­po­ru­či­va­ti vo­du u vi­šim di­je­lo­vi­ma gra­da te u na­se­lju Cer­nik. No­vo­gra­di­ški va­tro­gas­ci sva­kod­nev­no ops­krb­lju­ju gra­đa­ne pit­kom vo­dom u svim na­se­lji­ma ko­ja je ne­ma­ju.

Va­tro­gas­ci sva­ki dan pit­kom vo­dom ops­krb­lju­ju gra­đa­ne

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.